CDC Astrology 2/2019 *ปิดรับสมัครแล้ว*

(ปิดรับสมัคร) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เชิญผู้สนใจเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ เพื่อให้รู้ถึงเรื่องกาลเวลา กาลเวลาของชีวิตตัวเราเอง

วัน – เวลาเรียน:

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 9:30 – 17:00 น. ลงทะเบียน 09:00

ค่าเรียน

นักเรียนเก่าทุกคอร์ส = ส่วนลด10%)

สมาชิกทั่วไป = /คน*

*ราคานี้รวมอาหารว่างช่วงพักเบรค และอาหารกลางวัน แล้ว

ตารางเวลาการเรียนการสอน

  • 9:00 ลงทะเบียน พูดคุยกันก่อนเรียน
  • 9:30 class ช่วงที่ 1
  • 10:45 Coffee Break
  • 11:00 class ช่วงที่ 2
  • 12:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
  • 13:30 class ช่วงที่ 3
  • 15:00 Cofee Break
  • 15:30 class ช่วงที่ 4
  • 16:30 Q&A

สถานที่เรียน: (Click URL ด้านล่างเพื่อดู Google Maps)

แผนที่ CDC Chaloke Foundation

สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา

1. Notebook/Netbook/Ultrabook/Laptop/
2. ปลั๊กพ่วง ที่ชาร์จแบต แว่นสายตา เม้าส์ ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 098-765-5641
หรือ ติดต่อที่

e-mail: info@chaloke.com

FB : CDC ChalokeDotCom

Youtube : CDC chaloke dot com Paragraph

@Line : @chalokedotcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *