Reply To: แจ้งชำระ supporting member แล้ว

#21270

ตอนนี้ มีการเปลี่ยน password ของ username : picard  หรือเปล่าครับ เพราะเข้าใช้งานโดยใช้ passwor เดิม ยังไม่สามารถใช้งานได้

จากสมาชิก

ทั้งนี้ผมได้สมัคร user name :phusitrat
ชื่อ : phusit
นามสกุล : rattanabulpipope