Reply To: ข้อมูลตอน scan โดย reject

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ข้อมูลตอน scan โดย reject Reply To: ข้อมูลตอน scan โดย reject

#23017
Avatardreamscat
Keymaster

ขอเสริมอาจารย์ด้วยครับ ใน Metastock ค่า load options ทั้ง 2 ที่ต้องตั้งค่าให้ตรงกันด้วยครับ ไม่งั้นผลอาจจะออกมาเพี้ยนๆได้ครับ

1) ไปที่เมนู file >>> open >>> option >>> load options >>> ติ๊กหน้าช่อง load และ ใส่ค่าในช่อง load ครับ เช่น 10000

2) ไปที่เมนู tools >>> the explorers >>> options >>> ติ๊กถูกที่ช่อง load และใส่ค่าให้ตรงกับข้อ 1 ครับ