Reply To: CDC Downloader

#29828
dreamscat
Keymaster

user/pass ด้านบนยังใช้งานได้ปกตินะครับ แต่ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ต้องตรงกันและไม่มีเว้นวรรคติดไปด้วยครับ