Reply To: CDC-D2214 ท้าวสักกะเทวราช (ปิดรับจอง)

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2214 ท้าวสักกะเทวราช (ปิดรับจอง) Reply To: CDC-D2214 ท้าวสักกะเทวราช (ปิดรับจอง)

#47678
witoon@cdc
Participant

แจ้งการโอนเงินส่วนที่เหลือ สำหรับการจองรูปบูชาท้าวสักกะเทวราช และ 5 เหรียญ จำนวน 1800 บาท และหนังสือ 1 เล่ม 70 บาท รวมเป็นยอดโอน 1870 บาท และได้แจ้งหลักฐานการโอนไปที่ ID line : clara976 แล้วครับ

วิฑูรย์ บุบผามาศ

0649394649