Reply To: CDC Downloader

#47881
PhoenixRy
Participant

ถ้าใช้ AmiBroker ระหว่างรอใช้ข้อมูล SiamChart ไปพลางก่อนได้ครับ

ftp://siamchart.com

แล้ว Import Wizard เลือก Skip first 1 Lines ครับ