Reply To: Download ข้อมูลไม่ได้

#48913
sorakul
Participant

สมาชิกรับข้อมูล EOD

ไม่สามารถรับข้อมูลได้ตั้งแต่ 8/5/23  ได้แจ้งมาทางโทรศัพท์ 2-3 ครั้งแล้ว  ปัจจุบันก็ยังรับข้อมูลไม่ได้   ซ้ำจะแจ้ง

ทางโทรศัพท์ก็ไม่รับ  เสียงสัญญาณระบุว่านอกเวลาทำการ   ไม่ทราบว่าชมรมฯบริหารและบริการสมาชิกจะแย่ลง

แบบนี้  จะมีทางให้คำตอบได้อย่างไร

 

  • This reply was modified 1 year, 2 months ago by sorakul.