ขอสูตร td sequential หน่อยครับ

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ขอสูตร td sequential หน่อยครับ

Tagged: 

Viewing 12 reply threads
 • Author
  Posts
  • #17546
   marvin
   Participant

   เพื่อไว้ดูประกอบแอคชั่นโซนครับ

   ลองเขียนสูตรดู แต่ไม่เป็นผลครับ

  • #17844
   Akee
   Participant

   _SECTION_BEGIN(“TDST_DeMark_Perl”);

   /* Set Parameters. */

   Plotall=ParamToggle(“Plot all lines “, “No|Yes”,1);
   Plotpercent=Param(“Plot percentage above/below visible range “,20,0,100,5,0);
   gapprox=Param(“Proximity Gap Multiplier”,1,0,5,0.5,0);
   bluedist=Param(“Blue_Multiplier”,1.75,0,10,0.25,0);
   reddist=Param(“Red_multiplier”,0.25,0,10,0.25,0);

   /* Initialise variables. */

   sup1=sup2=sup3=sup4=sup5=sup6=sup7=sup8=sup9=Null;
   res1=res2=res3=res4=res5=res6=res7=res8=res9=Null;

   TDSeqBuy=False;
   TDSeqbuydigits=0;
   TDSeqbuyrisk=TDSeqbuyreward=TDSeqbuyrrratio=TDSeqbuystop=0;

   TDSeqSell=False;
   TDSeqselldigits=0;
   TDSeqsellrisk=TDSeqsellreward=TDSeqsellrrratio=TDSeqsellstop=0;

   supinuse=resinuse=Null;
   supvio=resvio=0;
   tfarray=True;
   distance=ATR(10);

   BCDplot=False;
   BSetupind=BCDind=BCDrisk=0;
   BSmaxr=BSminr=BScnt=BSmaxrc=BSminrc=0;
   CurBSmaxr=CurBSminr=CurBScnt=CurBSmaxrc=CurBSminrc=0;
   PreBSmaxr=PreBSminr=PreBScnt=PreBSmaxrc=PreBSminrc=0;
   CurBCDstart=CurBCD=CurBCD8=CurBCDmaxr=CurBCDminr=CurBCDtext=CurBCDfin=0;
   PreBCDstart=PreBCD=PreBCD8=PreBCDmaxr=PreBCDminr=PreBCDtext=PreBCDfin=0;

   SCDplot=False;
   SSetupind=SCDind=SCDrisk=0;
   SSmaxr=SSminr=SScnt=SSmaxrc=SSminrc=0;
   CurSSmaxr=CurSSminr=CurSScnt=CurSSmaxrc=CurSSminrc=0;
   PreSSmaxr=PreSSminr=PreSScnt=PreSSmaxrc=PreSSminrc=0;
   CurSCDstart=CurSCD=CurSCD8=CurSCDmaxr=CurSCDminr=CurSCDtext=CurSCDfin=0;
   PreSCDstart=PreSCD=PreSCD8=PreSCDmaxr=PreSCDminr=PreSCDtext=PreSCDfin=0;

   /* Identify functions and procedures. */

   /* This function checks the TD Sequential Digits for a valid sequence. */

   function seqcheck(TDSeqdigits,ival)
   {
   Loop=0;
   if (TDSeqdigits[ival-1]>0 AND TDSeqdigits[ival-1]<9)
   {
   Loop=TDSeqdigits[ival-1];
   for (jloop=0; jloop<Loop; jloop++)
   {
   TDSeqdigits[ival-1-jloop]=0;
   }
   }
   return TDSeqdigits;
   }

   /* Fuction to set up support and resistance arrays */

   function supres(supresarray,jval,ival,supresValue)
   {
   global tfarray;

   if (IsEmpty(supresarray[jval]))
   {
   tfarray[ival]=False;
   for (jcount=jval; jcount<(ival+1); jcount++)
   {
   supresarray[jcount]=supresvalue;
   }
   }

   return supresarray;
   }

   /* Prodedures to reset TD Sequential Buy arrays. */

   procedure ResetBScur(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurBSmaxr[j]=0;
   CurBSminr[j]=0;
   CurBScnt[j]=0;
   CurBSmaxrc[j]=0;
   CurBSminrc[j]=0;

   CurBCDstart[j]=0;
   CurBCD[j]=0;
   CurBCDmaxr[j]=0;
   CurBCDminr[j]=0;
   CurBCD8[j]=0;
   // CurBCDfin[j]=0;
   CurBCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   procedure ResetBSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   PreBSmaxr[j]=0;
   PreBSminr[j]=0;
   PreBScnt[j]=0;
   PreBSmaxrc[j]=0;
   PreBSminrc[j]=0;

   PreBCDstart[j]=0;
   PreBCD[j]=0;
   PreBCDmaxr[j]=0;
   PreBCDminr[j]=0;
   PreBCD8[j]=0;
   // PreBCDfin[j]=0;
   PreBCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   /* Procedure to copy the TD Setup Buy arrays (previous) into the TD Setup Buy arrays (current). */

   procedure CopyBSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurBSmaxr[j]=PreBSmaxr[j];
   CurBSminr[j]=PreBSminr[j];
   CurBScnt[j]=PreBScnt[j];
   CurBSmaxrc[j]=PreBSmaxrc[j];
   CurBSminrc[j]=PreBSminrc[j];

   CurBCDstart[j]=PreBCDstart[j];
   CurBCD[j]=PreBCD[j];
   CurBCDmaxr[j]=PreBCDmaxr[j];
   CurBCDminr[j]=PreBCDminr[j];
   CurBCD8[j]=PreBCD8[j];
   CurBCDfin[j]=PreBCDfin[j];
   CurBCDtext[j]=PreBCDtext[j];
   }
   return;
   }

   /* Prodedures to reset TD Sequential Sell arrays. */

   procedure ResetSScur(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurSSmaxr[j]=0;
   CurSSminr[j]=0;
   CurSScnt[j]=0;
   CurSSmaxrc[j]=0;
   CurSSminrc[j]=0;

   CurSCDstart[j]=0;
   CurSCD[j]=0;
   CurSCDmaxr[j]=0;
   CurSCDminr[j]=0;
   CurSCD8[j]=0;
   // CurSCDfin[j]=0;
   CurSCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   procedure ResetSSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   PreSSmaxr[j]=0;
   PreSSminr[j]=0;
   PreSScnt[j]=0;
   PreSSmaxrc[j]=0;
   PreSSminrc[j]=0;

   PreSCDstart[j]=0;
   PreSCD[j]=0;
   PreSCDmaxr[j]=0;
   PreSCDminr[j]=0;
   PreSCD8[j]=0;
   // PreSCDfin[j]=0;
   PreSCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   /* Procedure to copy the TD Setup Sell arrays (previous) into the TD Setup Sell arrays (current). */

   procedure CopySSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurSSmaxr[j]=PreSSmaxr[j];
   CurSSminr[j]=PreSSminr[j];
   CurSScnt[j]=PreSScnt[j];
   CurSSmaxrc[j]=PreSSmaxrc[j];
   CurSSminrc[j]=PreSSminrc[j];

   CurSCDstart[j]=PreSCDstart[j];
   CurSCD[j]=PreSCD[j];
   CurSCDmaxr[j]=PreSCDmaxr[j];
   CurSCDminr[j]=PreSCDminr[j];
   CurSCD8[j]=PreSCD8[j];
   CurSCDfin[j]=PreSCDfin[j];
   CurSCDtext[j]=PreSCDtext[j];
   }
   return;
   }

   /* Begin Assignments. */

   SetBarsRequired(sbrAll);

   /* Identify Bullish and Bearish Price Flips. Then, latch these values. */

   Bullflip=IIf(Close>Ref(Close,-4) AND Ref(Close,-1)<Ref(Close,-5),True,False);
   Bearflip=IIf(Close<Ref(Close,-4) AND Ref(Close,-1)>Ref(Close,-5),True,False);

   Bullhold=Flip(Bullflip,Bearflip);
   Bearhold=Flip(Bearflip,Bullflip);

   /* Identify TD Setup’s – Buy and Sell. */

   Buyconsecdays=IIf(Close<Ref(Close,-4),True,False);
   Buy9Bars=BarsSince(BarsSince(Buyconsecdays));
   Buy9Signal=IIf(Buy9Bars==9,True,False);
   Buy9Req=IIf(Buy9Signal==True AND Ref(Bearflip,-8)==True,True,False);

   BSetupind=IIf(Bearhold==True AND Buy9Bars>=9,True,False);
   BSmaxr=IIf(BSetupind==True,HHV(High,Buy9Bars),0);
   BSminr=IIf(BSetupind==True,LLV(Low,Buy9Bars),0);
   BScnt=Sum(BSetupind,BarsSince(BSetupind==False))+8;
   BSmaxrc=IIf(BSetupind==True,HHV(Close,Buy9Bars),0);
   BSminrc=IIf(BSetupind==True,LLV(Close,Buy9Bars),0);

   Sellconsecdays=IIf(Close>Ref(Close,-4),True,False);
   Sell9Bars=BarsSince(BarsSince(Sellconsecdays));
   Sell9Signal=IIf(Sell9Bars==9,True,False);
   Sell9Req=IIf(Sell9Signal==True AND Ref(Bullflip,-8)==True,True,False);

   SSetupind=IIf(Bullhold==True AND Sell9Bars>=9,True,False);
   SSmaxr=IIf(SSetupind==True,HHV(High,Sell9Bars),0);
   SSminr=IIf(SSetupind==True,LLV(Low,Sell9Bars),0);
   SScnt=Sum(SSetupind,BarsSince(SSetupind==False))+8;
   SSmaxrc=IIf(SSetupind==True,HHV(Close,Sell9Bars),0);
   SSminrc=IIf(SSetupind==True,LLV(Close,Sell9Bars),0);

   /* Prepare Countdown Arrays for TD Setup’s – Buy and Sell. */

   Buyconseccloses=IIf(Close<=Ref(Low,-2),True,False);
   Sellconseccloses=IIf(Close>=Ref(High,-2),True,False);

   /* Get the highest high’s and the lowests low’s to have occurred in the last 9 days. */

   HHV9=HHV(High,9);
   LLV9=LLV(Low,9);

   WhenHHV9=HHVBars(High,9);
   WhenLLV9=LLVBars(Low,9);

   /* Begin TD Sequential – Defining the Trend and Identifying Exhaustion Points. */

   for (i=0; i<BarCount; i++)
   {

   /* Obtain TD Sequential Digits to be plotted. */

   if (Buy9Bars[i]>0 AND Buy9Bars[i]<10 AND Bearflip[i+1-Buy9Bars[i]]==True) TDSeqbuydigits[i]=Buy9Bars[i];
   if (Sell9Bars[i]>0 AND Sell9Bars[i]<10 AND Bullflip[i+1-Sell9Bars[i]]==True) TDSeqselldigits[i]=Sell9Bars[i];

   /* Delete numbers that were created if there is a break in the sequence before 9 is reached. */

   if (i>0 AND TDSeqbuydigits[i-1]>TDSeqbuydigits[i]) TDSeqbuydigits=seqcheck(TDSeqbuydigits,i);
   if (i>0 AND TDSeqselldigits[i-1]>TDSeqselldigits[i]) TDSeqselldigits=seqcheck(TDSeqselldigits,i);

   /* Update current running support and resistance lines */
   /* How many the program will need is unknown !! – Limit is 9 for each. */

   if (i>0)
   {
   if (sup1[i-1]>-1 AND sup1[i-1]<Close[i]) sup1[i]=sup1[i-1];
   if (sup2[i-1]>-1 AND sup2[i-1]<Close[i]) sup2[i]=sup2[i-1];
   if (sup3[i-1]>-1 AND sup3[i-1]<Close[i]) sup3[i]=sup3[i-1];
   if (sup4[i-1]>-1 AND sup4[i-1]<Close[i]) sup4[i]=sup4[i-1];
   if (sup5[i-1]>-1 AND sup5[i-1]<Close[i]) sup5[i]=sup5[i-1];
   if (sup6[i-1]>-1 AND sup6[i-1]<Close[i]) sup6[i]=sup6[i-1];
   if (sup7[i-1]>-1 AND sup7[i-1]<Close[i]) sup7[i]=sup7[i-1];
   if (sup8[i-1]>-1 AND sup8[i-1]<Close[i]) sup8[i]=sup8[i-1];
   if (sup9[i-1]>-1 AND sup9[i-1]<Close[i]) sup9[i]=sup9[i-1];

   if (res1[i-1]>-1 AND res1[i-1]>Close[i]) res1[i]=res1[i-1];
   if (res2[i-1]>-1 AND res2[i-1]>Close[i]) res2[i]=res2[i-1];
   if (res3[i-1]>-1 AND res3[i-1]>Close[i]) res3[i]=res3[i-1];
   if (res4[i-1]>-1 AND res4[i-1]>Close[i]) res4[i]=res4[i-1];
   if (res5[i-1]>-1 AND res5[i-1]>Close[i]) res5[i]=res5[i-1];
   if (res6[i-1]>-1 AND res6[i-1]>Close[i]) res6[i]=res6[i-1];
   if (res7[i-1]>-1 AND res7[i-1]>Close[i]) res7[i]=res7[i-1];
   if (res8[i-1]>-1 AND res8[i-1]>Close[i]) res8[i]=res8[i-1];
   if (res9[i-1]>-1 AND res9[i-1]>Close[i]) res9[i]=res9[i-1];
   }

   /* The following code is essentially for the drawing of the TDST support and resistance lines. */
   /* Test for a new support level and place in an empty support array */

   if (Sell9Req[i]==True)
   {
   /* Determine which support array to use */

   tfarray[i]=True;
   if (tfarray[i]==True) sup1= supres(sup1,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup2= supres(sup2,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup3= supres(sup3,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup4= supres(sup4,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup5= supres(sup5,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup6= supres(sup6,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup7= supres(sup7,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup8= supres(sup8,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) sup9= supres(sup9,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);

   /* Check to see if we need to erase the lowest support line (all 9 in-use) to make way for the newest. */

   if (tfarray[i]==True)
   {
   for (j=0; j<BarCount; j++)
   {
   sup1[j]=sup2[j];
   sup2[j]=sup3[j];
   sup3[j]=sup4[j];
   sup4[j]=sup5[j];
   sup5[j]=sup6[j];
   sup6[j]=sup7[j];
   sup7[j]=sup8[j];
   sup8[j]=sup9[j];
   sup9[j]=Null;
   }
   sup9= supres(sup9,(i-WhenLLV9[i]),i,LLV9[i]);
   }

   /* Check to ensure the latest addition is in the correct ‘sup’ array. */

   if ((NOT(IsEmpty(sup9[i]) OR IsEmpty(sup8[i]))) AND sup9[i]<sup8[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup9[j];
   sup9[j]=sup8[j];
   sup8[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup8[i]) OR IsEmpty(sup7[i]))) AND sup8[i]<sup7[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup8[j];
   sup8[j]=sup7[j];
   sup7[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup7[i]) OR IsEmpty(sup6[i]))) AND sup7[i]<sup6[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup7[j];
   sup7[j]=sup6[j];
   sup6[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup6[i]) OR IsEmpty(sup5[i]))) AND sup6[i]<sup5[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup6[j];
   sup6[j]=sup5[j];
   sup5[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup5[i]) OR IsEmpty(sup4[i]))) AND sup5[i]<sup4[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup5[j];
   sup5[j]=sup4[j];
   sup4[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup4[i]) OR IsEmpty(sup3[i]))) AND sup4[i]<sup3[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup4[j];
   sup4[j]=sup3[j];
   sup3[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup3[i]) OR IsEmpty(sup2[i]))) AND sup3[i]<sup2[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup3[j];
   sup3[j]=sup2[j];
   sup2[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup2[i]) OR IsEmpty(sup1[i]))) AND sup2[i]<sup1[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup2[j];
   sup2[j]=sup1[j];
   sup1[j]=swap[j];
   }
   }
   }

   /* Test for a new resistance level and place in empty resistance array */

   if (Buy9Req[i]==True)
   {

   /* Determine which resistance array to use */

   tfarray[i]=True;
   if (tfarray[i]==True) res1= supres(res1,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res2= supres(res2,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res3= supres(res3,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res4= supres(res4,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res5= supres(res5,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res6= supres(res6,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res7= supres(res7,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res8= supres(res8,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   if (tfarray[i]==True) res9= supres(res9,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);

   /* Check to see if we need to erase the highest resistance line (all 9 in-use) to make way for the newest. */

   if (tfarray[i]==True)
   {
   for (j=0; j<BarCount; j++)
   {
   res1[j]=res2[j];
   res2[j]=res3[j];
   res3[j]=res4[j];
   res4[j]=res5[j];
   res5[j]=res6[j];
   res6[j]=res7[j];
   res7[j]=res8[j];
   res8[j]=res9[j];
   res9[j]=Null;
   }
   res9= supres(res9,(i-WhenHHV9[i]),i,HHV9[i]);
   }

   /* Check to ensure the latest addition is in the correct ‘res’ array. */

   if ((NOT(IsEmpty(res9[i]) OR IsEmpty(res8[i]))) AND res9[i]>res8[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res9[j];
   res9[j]=res8[j];
   res8[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res8[i]) OR IsEmpty(res7[i]))) AND res8[i]>res7[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res8[j];
   res8[j]=res7[j];
   res7[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res7[i]) OR IsEmpty(res6[i]))) AND res7[i]>res6[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res7[j];
   res7[j]=res6[j];
   res6[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res6[i]) OR IsEmpty(res5[i]))) AND res6[i]>res5[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res6[j];
   res6[j]=res5[j];
   res5[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res5[i]) OR IsEmpty(res4[i]))) AND res5[i]>res4[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res5[j];
   res5[j]=res4[j];
   res4[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res4[i]) OR IsEmpty(res3[i]))) AND res4[i]>res3[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res4[j];
   res4[j]=res3[j];
   res3[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res3[i]) OR IsEmpty(res2[i]))) AND res3[i]>res2[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res3[j];
   res3[j]=res2[j];
   res2[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res2[i]) OR IsEmpty(res1[i]))) AND res2[i]>res1[i])
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res2[j];
   res2[j]=res1[j];
   res1[j]=swap[j];
   }
   }
   }

   /* Support and resistance arrays ready for plotting. */

   /* Determine which TDST lines are currently being used. */

   supval[0]=sup1[i];
   supval[1]=sup2[i];
   supval[2]=sup3[i];
   supval[3]=sup4[i];
   supval[4]=sup5[i];
   supval[5]=sup6[i];
   supval[6]=sup7[i];
   supval[7]=sup8[i];
   supval[8]=sup9[i];

   resval[0]=res1[i];
   resval[1]=res2[i];
   resval[2]=res3[i];
   resval[3]=res4[i];
   resval[4]=res5[i];
   resval[5]=res6[i];
   resval[6]=res7[i];
   resval[7]=res8[i];
   resval[8]=res9[i];

   /* Hopefully, get a valid support value into the top location. */

   Count=0;
   while (IsEmpty(supval[8]) AND Count<8)
   {
   for (j=0; j<8; j++)
   {
   supval[8-j]=supval[7-j];
   }
   Count=Count+1;
   }

   /* Hopefully, get a valid resistance value into the top location. */

   Count=0;
   while (IsEmpty(resval[8]) AND Count<8)
   {
   for (j=0; j<8; j++)
   {
   resval[8-j]=resval[7-j];
   }
   Count=Count+1;
   }

   /* Record support and resistance values. */

   supinuse[i]=supval[8];
   resinuse[i]=resval[8];

   /* Determine if the current close halts a current support or resistance line. */

   if (TDSeqbuydigits[i]>0 AND (NOT IsEmpty(supinuse[i-1])) AND Close[i]<supinuse[i-1]) supvio[i]=True;
   if (TDSeqselldigits[i]>0 AND (NOT IsEmpty(resinuse[i-1])) AND Close[i]>resinuse[i-1]) resvio[i]=True;

   /* Set flags to indicate completed TD Buy and Sell Countdown sequences. */

   if (i>0)
   {
   BCDind[i]=BCDind[i-1];
   SCDind[i]=SCDind[i-1];

   PreBCDfin[i]=PreBCDfin[i-1];
   CurBCDfin[i]=CurBCDfin[i-1];

   PreSCDfin[i]=PreSCDfin[i-1];
   CurSCDfin[i]=CurSCDfin[i-1];
   }

   /* Check Perl’s Rules for Trading TD Buy Setups Objectively. */

   if (Buy9Req[i]==True)
   {

   /* Perl’s Rule 1: Check for perfected TD Buy Setup. */

   if (Low[i]<Low[i-1])
   tmpval[i]=Low[i];
   else
   tmpval[i]=Low[i-1];

   if (tmpval[i]<=Low[i-2] AND tmpval[i]<=Low[i-3])
   {

   /* Perl’s Rule 2: Check for TDST support violation. */

   tmpval[i]=0;
   for (j=i-8; j<i+1; j++)
   {
   tmpval[i]=tmpval[i]+supvio[j];
   }

   if (tmpval[i]==0)
   {

   /* Perl’s Rule 3: Check the close of TD Buy Setup bar 9 is in close proximity to TDST support. */
   /* This rule is highly subjective. I have chosen the low of bar 9 to be within one ATR distance of the TDST support. */

   if (NOT IsEmpty(supinuse[i]))
   {
   if ((Low[i]-supinuse[i])<distance[i]*gapprox)
   {

   /* Perl’s Risk Management: Calculating the TD Risk Level for Trading a TD Buy Setup. */

   TDSeqBuy[i]=True;
   TDSeqbuystop[i]=LLV9[i]-(High[i-WhenLLV9[i]]-LLV9[i]);
   TDSeqbuyrisk[i]=Close[i]-TDSeqbuystop[i];
   TDSeqbuyreward[i]=resinuse[i]-Close[i];
   TDSeqbuyrrratio[i]=TDSeqbuyreward[i]/TDSeqbuyrisk[i];
   }
   }
   }
   }

   /* Initiate setup for TD Buy Countdown. */

   BCDind[i]=BCDind[i]+True;

   /* Check to ensure only two TD Sequential Buy patterns are being considered. */

   if (BCDind[i]>2)
   {
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=PreBCDstart[i];
   ResetBSpre(kval,i+1);
   PreBCDfin[i]=False;
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Buy Countdown. */

   /* 1. If the price action rallies and generates a TD Sell Setup, or */
   /* 2. If the market trades higher and posts a true low above the true high of the prior TD Buy Setup – that is, TDST Resistance. */

   /* The second condition is dealt with later in the program. */

   if (SCDind[i]>0)
   {
   if (SCDind[i]>1)
   {
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=PreSCDstart[i];
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }

   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=CurSCDstart[i];
   ResetSScur(kval,i+1);

   }

   PreSCDfin[i]=False;
   CurSCDfin[i]=False;

   /* Determine if another Buy TD Sequential Setup has been initiated before the completion of the previous TD Buy Countdown. */

   if (BCDind[i]==2)
   {

   /* Record details of the previous Buy TD Sequential Setup and Countdown. */

   for (j=CurBCDstart[i-1]; j<i; j++)
   {
   PreBSmaxr[j]=CurBSmaxr[j];
   PreBSminr[j]=CurBSminr[j];
   PreBScnt[j]=CurBScnt[j];
   PreBSmaxrc[j]=CurBSmaxrc[j];
   PreBSminrc[j]=CurBSminrc[j];

   PreBCD[j]=CurBCD[j];
   PreBCDmaxr[j]=CurBCDmaxr[j];
   PreBCDminr[j]=CurBCDminr[j];
   PreBCD8[j]=CurBCD8[j];
   PreBCDtext[j]=CurBCDtext[j];
   PreBCDstart[j]=CurBCDstart[j];
   PreBCDfin[j]=CurBCDfin[j];
   }

   ResetBScur(CurBCDstart[i-1],i);
   }

   /* Record details of the new Buy TD Sequential Setup. */

   CurBCD[i]=0;
   CurBCDmaxr[i]=-999999;
   CurBCDminr[i]=999999;
   CurBCDtext[i]=0;
   CurBCDstart[i]=i;
   }

   /* Check Perl’s Rules for Trading TD Sell Setups Objectively. */

   if (Sell9Req[i]==True)
   {

   /* Perl’s Rule 1: Check for perfected TD Sell Setup. */

   if (High[i]>High[i-1])
   tmpval[i]=High[i];
   else
   tmpval[i]=High[i-1];

   if (tmpval[i]>=High[i-2] AND tmpval[i]>=High[i-3])
   {

   /* Perl’s Rule 2: Check for TDST resistance violation. */

   tmpval[i]=0;
   for (j=i-8; j<i+1; j++)
   {
   tmpval[i]=tmpval[i]+resvio[j];
   }

   if (tmpval[i]==0)
   {

   /* Perl’s Rule 3: Check the close of TD Sell Setup bar 9 is in close proximity to TDST resistance. */
   /* This rule is highly subjective. I have chosen the high of bar 9 to be within one ATR distance of the TDST resistance. */

   if (NOT IsEmpty(resinuse[i]))
   {
   if ((resinuse[i]-High[i])<distance[i]*gapprox)
   {

   /* Perl’s Risk Management: Calculating the TD Risk Level for Trading a TD Sell Setup. */

   TDSeqSell[i]=True;
   TDSeqsellstop[i]=HHV9[i]+(HHV9[i]-Low[i-WhenHHV9[i]]);
   TDSeqsellrisk[i]=TDSeqsellstop[i]-Close[i];
   TDSeqsellreward[i]=Close[i]-supinuse[i];
   TDSeqsellrrratio[i]=TDSeqsellreward[i]/TDSeqsellrisk[i];
   }
   }
   }
   }

   /* Initiate setup for TD Sell Countdown. */

   SCDind[i]=SCDind[i]+True;

   /* Check to ensure only two TD Sequential Buy patterns are being considered. */

   if (SCDind[i]>2)
   {
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=PreSCDstart[i];
   ResetSSpre(kval,i+1);
   PreSCDfin[i]=False;
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Sell Countdown. */

   /* 1. If the price action declines and generates a TD Buy Setup, or */
   /* 2. If the market trades lower and posts a true high below the true low of the prior TD Sell Setup – that is, TDST support. */

   /* The second condition is dealt with later in the program. */

   if (BCDind[i]>0)
   {
   if (BCDind[i]>1)
   {
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=PreBCDstart[i];
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }

   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=CurBCDstart[i];
   ResetBScur(kval,i+1);

   }

   PreBCDfin[i]=False;
   CurBCDfin[i]=False;

   /* Determine if another Sell TD Sequential Setup has been initiated before the completion of the previous TD Sell Countdown. */

   if (SCDind[i]==2)
   {

   /* Record details of the previous Sell TD Sequential Setup and Countdown. */

   for (j=CurSCDstart[i-1]; j<i; j++)
   {
   PreSSmaxr[j]=CurSSmaxr[j];
   PreSSminr[j]=CurSSminr[j];
   PreSScnt[j]=CurSScnt[j];
   PreSSmaxrc[j]=CurSSmaxrc[j];
   PreSSminrc[j]=CurSSminrc[j];

   PreSCD[j]=CurSCD[j];
   PreSCDmaxr[j]=CurSCDmaxr[j];
   PreSCDminr[j]=CurSCDminr[j];
   PreSCD8[j]=CurSCD8[j];
   PreSCDtext[j]=CurSCDtext[j];
   PreSCDstart[j]=CurSCDstart[j];
   PreSCDfin[j]=CurSCDfin[j];
   }

   ResetSScur(CurSCDstart[i-1],i);
   }

   /* Record details of the new Sell TD Sequential Setup. */

   CurSCD[i]=0;
   CurSCDmaxr[i]=-999999;
   CurSCDminr[i]=999999;
   CurSCDtext[i]=0;
   CurSCDstart[i]=i;
   }

   /* Perl’s Rules for trading TD Countdowns. */
   /* Check to see if a TD Buy Countdown is being processed. */

   if (BCDind[i]>0)
   {
   if (BCDind[i]>1)
   {

   /* Record details of the ongoing (previous) Buy TD Sequential Setup. */

   PreBSmaxr[i]=PreBSmaxr[i-1];
   PreBSminr[i]=PreBSminr[i-1];
   PreBScnt[i]=PreBScnt[i-1];
   PreBSmaxrc[i]=PreBSmaxrc[i-1];
   PreBSminrc[i]=preBSminrc[i-1];

   /* Check to see if the ongoing (previous) TD Buy Countdown is still in progress and record details. */

   PreBCDstart[i]=PreBCDstart[i-1];
   PreBCD[i]=PreBCD[i-1]+Buyconseccloses[i];
   PreBCDmaxr[i]=PreBCDmaxr[i-1];
   PreBCDminr[i]=PreBCDminr[i-1];
   if (PreBCDminr[i]>Low[i] AND PreBCD[i]>0)
   {
   PreBCDmaxr[i]=High[i];
   PreBCDminr[i]=Low[i];
   }
   PreBCD8[i]=PreBCD8[i-1];
   if (PreBCD[i]==8 AND PreBCD[i-1]!=8) PreBCD8[i]=Close[i];

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Buy Countdown. */
   /* 1. The Low of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the close of TD Buy Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the low two bars earlier. */

   if (Buyconseccloses[i]==True)
   {
   if (PreBCD[i]<13)
   {
   PreBCDtext[i]=PreBCD[i];
   }
   else
   {
   if (PreBCD[i]>12 AND Low[i]<=PreBCD8[i])
   {
   PreBCDtext[i]=13;
   BCDplot[i]=PreBCDtext[i];

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   BCDrisk[i]=PreBCDminr[i]-(PreBCDmaxr[i]-PreBCDminr[i]);

   kval=PreBCDstart[i];
   ResetBSpre(kval,i+1);
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   PreBCDfin[i]=i;
   }
   else
   {
   PreBCDtext[i]=43; // Deferred Countdown print “+”.
   }
   }
   }
   }

   /* Record details of the current Buy TD Sequential Setup. */

   if (CurBCDmaxr[i]<0)
   {
   CurBSmaxr[i]=BSmaxr[i];
   CurBSminr[i]=BSminr[i];
   CurBScnt[i]=BScnt[i];
   CurBSmaxrc[i]=BSmaxrc[i];
   CurBSminrc[i]=BSminrc[i];

   /* Record details of the current TD Buy Countdown. */

   CurBCD[i]=CurBCD[i]+Buyconseccloses[i];
   if (Buyconseccloses[i]==False)
   {
   CurBCDmaxr[i]=0;
   }
   else
   {
   CurBCDmaxr[i]=High[i];
   CurBCDminr[i]=Low[i];
   }
   }
   else
   {

   /* Record details of the current Buy TD Sequential Setup. */

   if (BSetupind[i]==True)
   {
   CurBSmaxr[i]=BSmaxr[i];
   CurBSminr[i]=BSminr[i];
   CurBScnt[i]=BScnt[i];
   CurBSmaxrc[i]=BSmaxrc[i];
   CurBSminrc[i]=BSminrc[i];
   }
   else
   {
   CurBSmaxr[i]=CurBSmaxr[i-1];
   CurBSminr[i]=CurBSminr[i-1];
   CurBScnt[i]=CurBScnt[i-1];
   CurBSmaxrc[i]=CurBSmaxrc[i-1];
   CurBSminrc[i]=CurBSminrc[i-1];
   }

   /* Record details of the current TD Buy Countdown. */

   CurBCDstart[i]=CurBCDstart[i-1];
   CurBCD[i]=CurBCD[i-1]+Buyconseccloses[i];
   CurBCDmaxr[i]=CurBCDmaxr[i-1];
   CurBCDminr[i]=CurBCDminr[i-1];
   if (CurBCDminr[i]>Low[i] AND CurBCD[i]>0)
   {
   CurBCDmaxr[i]=High[i];
   CurBCDminr[i]=Low[i];
   }
   CurBCD8[i]=CurBCD8[i-1];
   if (CurBCD[i]==8 AND CurBCD[i-1]!=8) CurBCD8[i]=Close[i];
   }

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Buy Countdown. */
   /* 1. The Low of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the close of TD Buy Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the low two bars earlier. */

   if (Buyconseccloses[i]==True)
   {
   if (CurBCD[i]<13)
   {
   CurBCDtext[i]=CurBCD[i];
   }
   else
   {
   if (CurBCD[i]>12 AND Low[i]<=CurBCD8[i])
   {
   CurBCDtext[i]=13;
   BCDplot[i]=CurBCDtext[i];

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   BCDrisk[i]=CurBCDminr[i]-(CurBCDmaxr[i]-CurBCDminr[i]);
   BCDrisk[i-1]=CurBCDminr[i];

   kval=CurBCDstart[i];
   ResetBScur(kval,i+1);
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   CurBCDfin[i]=i;
   }
   else
   {
   CurBCDtext[i]=43; // Deferred Countdown use “+” sign.
   }
   }
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Buy Countdown. */
   /* 1. If the price action rallies and generates a TD Sell Setup, or */
   /* 2. If the market trades higher and posts a true low above the true high of the prior TD Buy Setup – that is, TDST Resistance. */

   /* The first condition is dealt with earlier in the program. */

   if (Low[i]>HHV9[CurBCDstart[i]] AND CurBCDstart[i]>0)
   {
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=CurBCDstart[i];
   ResetBScur(kval,i+1);

   /* If we have an ongoing (previous) TD Buy Countdown then, make it current. */

   if (BCDind[i]>0)
   {
   kval=PreBCDstart[i];
   CopyBSpre(kval,i+1);
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Cancellation and Recycle Qualifiers. */

   if (BCDind[i]>1 AND BSetupind[i]==False AND BSetupind[i-1]==True)
   {

   /* TD Buy Countdown Cancellation Qualifier 1. */

   /* If the size of the true range of the most recently completed TD Buy Setup is equal to, or greater than, */
   /* the size of the previous TD Buy Setup, but less than 1.618 times it’s size then, */
   /* a TD Setup Recycle will occcur; that is, whichever TD Buy Setup has the larger true range will become */
   /* the active TD Buy Setup. */

   TRcur=CurBSmaxr[i]-CurBSminr[i];
   TRpre=PreBSmaxr[i]-PreBSminr[i];
   if (TRcur>=TRpre AND TRcur<1.618*TRpre)
   {
   if (TRcur>TRpre)
   {

   /* Reset the TD Buy Setup previous arrays. */

   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=PreBCDstart[i];
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }
   else
   {
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=CurBCDstart[i];
   ResetBSCur(kval,i+1);

   kval=PreBCDstart[i];
   CopyBSpre(kval,i+1);
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Cancellation Qualifier 2 (a TD Buy Setup Within a TD Buy Setup). */

   /* If the market has completed a TD Buy Setup that has a closing range within the true range */
   /* of the prior TD Buy Setup, without recording a TD Sell Setup between the two, and if */
   /* the current TD buy Setup has a price extreme within the true range of the prior TD Buy Setup, then */
   /* the prior TD BUY Setup is the active TD Setup, and the TD Buy Countdown relating to it remains intact. */

   if (BCDind[i]>1 AND CurBSmaxrc[i]<PreBSmaxr[i] AND CurBSminrc[i]>PreBSminr[i] AND (CurBSmaxr[i]<PreBSmaxr[i] OR CurBSminr[i]>PreBSminr[i]))
   {
   BCDind[i]=BCDind[i]-1;
   kval=CurBCDstart[i];
   ResetBSCur(kval,i+1);

   kval=PreBCDstart[i];
   CopyBSpre(kval,i+1);
   ResetBSpre(kval,I+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Recycle Qualifier. */

   /* An ‘R’ will appear when a TD Buy Setup that began before, on, or after the completion of a developing TD Buy Countdown, */
   /* but prior to a bullish TD Price Flip, extends to eighteen bars – that is, eighteen closes, with each one less than than */
   /* the close four price bars earlier. */

   if (CurBScnt[i]==18 AND CurBScnt[i-1]!=18)
   {
   BCDplot[i]=82; // Recycle Qualifier use the letter “R”.
   }

   /* Requirements for Validation of a TD Sequential 9-13-9 Buy Count. */

   /* 1. The TD Buy Setup must not begin before or on the same price bar as the completed TD Buy Countdown. */
   /* 2. The ensuing bullish TD Buy Setup must be preceded by a TD price flip, and */
   /* 3. No complted TD Sell Setup should occur prior to the appearence of the TD Buy Setup. */

   if (CurBCDfin[i]>0 AND TDSeqbuydigits[i]==9)
   {
   if (CurBCDfin[i]<(i-8))
   {
   BCDplot[i]=9139;

   /* Risk Management for the TD Sequential 9-13-9 */

   /* Subtract the true range of the price bar with the lowest true low in the TD Buy Countdown */
   /* and ensuing TD Buy Setup from the true low of that bar. */

   if (BCDrisk[CurBCDfin[i]-1]<LLV9[i])
   {
   BCDrisk[i]=BCDrisk[CurBCDfin[i]];
   }
   else
   {
   BCDrisk[i]=LLV9[i]-(High[i-whenLLV9[i]]-LLV9[i]);
   }
   }
   CurBCDfin[i]=False;
   }
   }

   /* Check to see if a TD Sell Countdown is being processed. */

   if (SCDind[i]>0)
   {
   if (SCDind[i]>1)
   {

   /* Record details of the ongoing (previous) Sell TD Sequential Setup. */

   PreSSmaxr[i]=PreSSmaxr[i-1];
   PreSSminr[i]=PreSSminr[i-1];
   PreSScnt[i]=PreSScnt[i-1];
   PreSSmaxrc[i]=PreSSmaxrc[i-1];
   PreSSminrc[i]=preSSminrc[i-1];

   /* Check to see if the ongoing (previous) TD Sell Countdown is still in progress and record details. */

   PreSCDstart[i]=PreSCDstart[i-1];
   PreSCD[i]=PreSCD[i-1]+Sellconseccloses[i];
   PreSCDmaxr[i]=PreSCDmaxr[i-1];
   PreSCDminr[i]=PreSCDminr[i-1];
   if (PreSCDmaxr[i]<High[i] AND PreSCD[i]>0)
   {
   PreSCDmaxr[i]=High[i];
   PreSCDminr[i]=Low[i];
   }
   PreSCD8[i]=PreSCD8[i-1];
   if (PreSCD[i]==8 AND PreSCD[i-1]!=8) PreSCD8[i]=Close[i];

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Sell Countdown. */
   /* 1. The High of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the close of TD Sell Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the high two bars earlier. */

   if (Sellconseccloses[i]==True)
   {
   if (PreSCD[i]<13)
   {
   PreSCDtext[i]=PreSCD[i];
   }
   else
   {
   if (PreSCD[i]>12 AND High[i]>=PreSCD8[i])
   {
   PreSCDtext[i]=13;
   SCDplot[i]=PreSCDtext[i];

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   SCDrisk[i]=PreSCDmaxr[i]+(PreSCDmaxr[i]-PreSCDminr[i]);

   kval=PreSCDstart[i];
   ResetSSpre(kval,i+1);
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   PreSCDfin[i]=i;
   }
   else
   {
   PreSCDtext[i]=43;
   }
   }
   }
   }

   /* Record details of the current Sell TD Sequential Setup. */

   if (CurSCDmaxr[i]<0)
   {
   CurSSmaxr[i]=SSmaxr[i];
   CurSSminr[i]=SSminr[i];
   CurSScnt[i]=SScnt[i];
   CurSSmaxrc[i]=SSmaxrc[i];
   CurSSminrc[i]=SSminrc[i];

   /* Record details of the current TD Sell Countdown. */

   CurSCD[i]=CurSCD[i]+Sellconseccloses[i];
   if (Sellconseccloses[i]==False)
   {
   CurSCDmaxr[i]=0;
   }
   else
   {
   CurSCDmaxr[i]=High[i];
   CurSCDminr[i]=Low[i];
   }
   }
   else
   {

   /* Record details of the current Sell TD Sequential Setup. */

   if (SSetupind[i]==True)
   {
   CurSSmaxr[i]=SSmaxr[i];
   CurSSminr[i]=SSminr[i];
   CurSScnt[i]=SScnt[i];
   CurSSmaxrc[i]=SSmaxrc[i];
   CurSSminrc[i]=SSminrc[i];
   }
   else
   {
   CurSSmaxr[i]=CurSSmaxr[i-1];
   CurSSminr[i]=CurSSminr[i-1];
   CurSScnt[i]=CurSScnt[i-1];
   CurSSmaxrc[i]=CurSSmaxrc[i-1];
   CurSSminrc[i]=CurSSminrc[i-1];
   }

   /* Record details of the current TD Sell Countdown. */

   CurSCDstart[i]=CurSCDstart[i-1];
   CurSCD[i]=CurSCD[i-1]+Sellconseccloses[i];
   CurSCDmaxr[i]=CurSCDmaxr[i-1];
   CurSCDminr[i]=CurSCDminr[i-1];
   if (CurSCDmaxr[i]<High[i] AND CurSCD[i]>0)
   {
   CurSCDmaxr[i]=High[i];
   CurSCDminr[i]=Low[i];
   }
   CurSCD8[i]=CurSCD8[i-1];
   if (CurSCD[i]==8 AND CurSCD[i-1]!=8) CurSCD8[i]=Close[i];
   }

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Sell Countdown. */
   /* 1. The high of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the close of TD Sell Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the high two bars earlier. */

   if (Sellconseccloses[i]==True)
   {
   if (CurSCD[i]<13)
   {
   CurSCDtext[i]=CurSCD[i];
   }
   else
   {
   if (CurSCD[i]>12 AND High[i]>=CurSCD8[i])
   {
   CurSCDtext[i]=13;
   SCDplot[i]=CurSCDtext[i];

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   SCDrisk[i]=CurSCDmaxr[i]+(CurSCDmaxr[i]-CurSCDminr[i]);
   SCDrisk[i-1]=CurSCDmaxr[i];

   kval=CurSCDstart[i];
   ResetSScur(kval,i+1);
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   CurSCDfin[i]=i;
   }
   else
   {
   CurSCDtext[i]=43; // Deferred Countdown use “+” sign.
   }
   }
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Sell Countdown. */
   /* 1. If the price action declines and generates a TD Buy Setup, or */
   /* 2. If the market trades lower and posts a true high below the true low of the prior TD Sell Setup – that is, TDST support. */

   /* The first condition is dealt with earlier in the program. */

   if (High[i]<LLV9[CurSCDstart[i]] AND CurSCDstart[i]>0)
   {
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=CurSCDstart[i];
   ResetSScur(kval,i+1);

   /* If we have an ongoing (previous) TD Sell Countdown then, make it current. */

   if (SCDind[i]>0)
   {
   kval=PreSCDstart[i];
   CopySSpre(kval,i+1);
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Sell Countdown Cancellation and Recycle Qualifiers. */

   if (SCDind[i]>1 AND SSetupind[i]==False AND SSetupind[i-1]==True)
   {

   /* TD Sell Countdown Cancellation Qualifier 1. */

   /* If the size of the true range of the most recently completed TD Sell Setup is equal to, or greater than, */
   /* the size of the previous TD Sell Setup, but less than 1.618 times it’s size then, */
   /* a TD Setup Recycle will occcur; that is, whichever TD Sell Setup has the larger true range will become */
   /* the active TD Sell Setup. */

   TRcur=CurSSmaxr[i]-CurSSminr[i];
   TRpre=PreSSmaxr[i]-PreSSminr[i];
   if (TRcur>=TRpre AND TRcur<1.618*TRpre)
   {
   if (TRcur>TRpre)
   {

   /* Reset the TD Sell Setup previous arrays. */

   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=PreSCDstart[i];
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   else
   {
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=CurSCDstart[i];
   ResetSSCur(kval,i+1);

   kval=PreSCDstart[i];
   CopySSpre(kval,i+1);
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Sell Countdown Cancellation Qualifier 2 (a TD Sell Setup Within a TD Sell Setup). */

   /* If the market has completed a TD Sell Setup that has a closing range within the true range */
   /* of the prior TD Sell Setup, without recording a TD Buy Setup between the two, and if */
   /* the current TD Sell Setup has a price extreme within the true range of the prior TD Buy Setup, then */
   /* the prior TD Sell Setup is the active TD Setup, and the TD Sell Countdown relating to it remains intact. */

   if (SCDind[i]>1 AND CurSSmaxrc[i]<PreSSmaxr[i] AND CurSSminrc[i]>PreSSminr[i] AND (CurSSmaxr[i]<PreSSmaxr[i] OR CurSSminr[i]>PreSSminr[i]))
   {
   SCDind[i]=SCDind[i]-1;
   kval=CurSCDstart[i];
   ResetSSCur(kval,i+1);

   kval=PreSCDstart[i];
   CopySSpre(kval,i+1);
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Recycle Qualifier. */

   /* An ‘R’ will appear when a TD Sell Setup that began before, on, or after the completion of a developing TD Sell Countdown, */
   /* but prior to a bearish TD Price Flip, extends to eighteen bars – that is, eighteen closes, with each one greater than than */
   /* the close four price bars earlier. */

   if (CurSScnt[i]==18 AND CurSScnt[i-1]!=18)
   {
   SCDplot[i]=82; // Recycle Qualifier use the letter “R”.
   }

   /* Requirements for Validation of a TD Sequential 9-13-9 Sell Count. */

   /* 1. The TD Sell Setup must not begin before or on the same price bar as the completed TD Sell Countdown. */
   /* 2. The ensuing bullish TD Sell Setup must be preceded by a TD price flip, and */
   /* 3. No completed TD Buy Setup should occur prior to the appearence of the TD Sell Setup. */

   if (CurSCDfin[i]>0 AND TDSeqselldigits[i]==9)
   {
   if (CurSCDfin[i]<(i-8))
   {
   SCDplot[i]=9139;

   /* Risk Management for the TD Sequential 9-13-9 */

   /* Add the true range of the price bar with the highest true high in the TD Sell Countdown */
   /* and ensuing TD Sell Setup to the true high of that bar. */

   if (SCDrisk[CurSCDfin[i]-1]>HHV9[i])
   {
   SCDrisk[i]=SCDrisk[CurSCDfin[i]];
   }
   else
   {
   SCDrisk[i]=HHV9[i]+(HHV9[i]-Low[i-WhenHHV9[i]]);
   }
   }
   CurSCDfin[i]=False;
   }
   }
   }

   /* Sort plot area */

   Lowestlow=LowestVisibleValue(Low);
   Highesthigh=HighestVisibleValue(High);

   Plotrange=Highesthigh-Lowestlow;
   Plotlow=IIf(Plotall==False,(Lowestlow-(Plotpercent/100*Plotrange)),0);
   Plothigh=IIf(Plotall==False,(Highesthigh+(Plotpercent/100*Plotrange)),999999);

   /* perform plot routines. */

   Plot(C, “”, -1, styleCandle);

   /* Plot red buy digits and pink Countdown digits. */

   PlotShapes( IIf( BCDplot==13, shapeUpArrow, IIf(BCDplot==9139, shapeHollowUpArrow, shapeNone)), colorDarkRed,0,IIf(BCDplot>0,Low,High));

   for (i=0; i<BarCount; i++)
   {
   dist1[i] = reddist[i]*distance[i];
   if (TDSeqbuydigits[i]>0) PlotText( ” ” + NumToStr(TDSeqbuydigits[ i ],1.0), i, H[ i ]+dist1[i], colorRed );

   if (BCDplot[i]==82) PlotText(“R”,i,IIf(TDSeqbuydigits[i]>0,H[i]+2*dist1[i],H[i]+dist1[i]), colorDarkRed);

   if (BCDind[i]>1)
   {
   if (PreBCDtext[i]>0 AND PreBCDtext[i]<13) PlotText(” ” + NumToStr(PreBCDtext[ i ],1.0),IIf(PreBCDtext[i]>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqbuydigits[i]>0,H[i]+2*dist1[i],H[i]+dist1[i]), colorPink);
   if (PreBCDtext[i]==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqbuydigits[i]>0,H[i]+2*dist1[i],H[i]+dist1[i]), colorPink);
   }
   if (BCDind[i]==1)
   {
   if (CurBCDtext[i]>0 AND CurBCDtext[i]<13) PlotText(” ” + NumToStr(CurBCDtext[ i ],1.0),IIf(CurBCDtext[i]>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqbuydigits[i]>0,H[i]+2*dist1[i],H[i]+dist1[i]), colorDarkRed);
   if (CurBCDtext[i]==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqbuydigits[i]>0,H[i]+2*dist1[i],H[i]+dist1[i]), colorDarkRed);
   }

   }

   /* plot blue sell digits. */

   PlotShapes( IIf( SCDplot==13, shapeDownArrow, IIf(SCDplot==9139, shapeHollowDownArrow, shapeNone)), colorIndigo,0,IIf(SCDplot>0,High,Low));

   for (i=0; i<BarCount; i++)
   {
   dist1[i] = bluedist[i]*distance[i];
   if (TDSeqselldigits[i]>0) PlotText( ” ” + NumToStr(TDSeqselldigits[ i ],1.0), i, L[ i ]-dist1[i], colorBlue );

   if (SCDplot[i]==82) PlotText(“R”,i,IIf(TDSeqselldigits[i]>0,L[i]-2*dist1[i],L[i]-dist1[i]), colorIndigo);

   if (SCDind[i]>1)
   {
   if (PreSCDtext[i]>0 AND PreSCDtext[i]<13) PlotText(” ” + NumToStr(PreSCDtext[ i ],1.0),IIf(PreSCDtext[i]>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqselldigits[i]>0,L[i]-2*dist1[i],L[i]-dist1[i]), colorTurquoise);
   if (PreSCDtext[i]==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqselldigits[i]>0,L[i]-2*dist1[i],L[i]-dist1[i]), colorTurquoise);
   }
   if (SCDind[i]==1)
   {
   if (CurSCDtext[i]>0 AND CurSCDtext[i]<13) PlotText(” ” + NumToStr(CurSCDtext[ i ],1.0),IIf(CurSCDtext[i]>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqselldigits[i]>0,L[i]-2*dist1[i],L[i]-dist1[i]), colorIndigo);
   if (CurSCDtext[i]==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqselldigits[i]>0,L[i]-2*dist1[i],L[i]-dist1[i]), colorIndigo);
   }
   }

   PlotShapes( IIf( TDSeqBuy, shapeUpArrow, shapeNone ), colorYellow,0,IIf(TDSeqbuy,Low,High));
   PlotShapes( IIf( TDSeqsell, shapeDownArrow, shapeNone ), colorYellow,0,IIf(TDSeqsell,High,Low));
   //PlotShapes( IIf( supvio, IIf(supvio, shapeHollowDownTriangle, shapeUpTriangle), shapeNone ), colorYellow,0,IIf(supvio,High,Low));
   //PlotShapes( IIf( resvio, IIf(resvio, shapeHollowUpTriangle, shapeDownTriangle), shapeNone ), colorYellow,0,IIf(resvio,Low,High));

   Plot(IIf(res1<Plothigh,res1,Null),”res1″,colorOrange,styleLine);
   Plot(IIf(res2<Plothigh,res2,Null),”res2″,colorYellow,styleLine);
   Plot(IIf(res3<Plothigh,res3,Null),”res3″,colorBlue,styleLine);
   Plot(IIf(res4<Plothigh,res4,Null),”res4″,colorGreen,styleLine);
   Plot(IIf(res5<Plothigh,res5,Null),”res5″,colorRed,styleLine);
   Plot(IIf(res6<Plothigh,res6,Null),”res6″,colorWhite,styleLine);
   Plot(IIf(res7<Plothigh,res7,Null),”res7″,colorBrown,styleLine);
   Plot(IIf(res8<Plothigh,res8,Null),”res8″,colorIndigo,styleLine);
   Plot(IIf(res9<Plothigh,res9,Null),”res9″,colorDarkGreen,styleLine);
   Plot(IIf(sup1>PlotLow,sup1,Null),”sup1″,colorOrange,styleLine);
   Plot(IIf(sup2>PlotLow,sup2,Null),”sup2″,colorYellow,styleLine);
   Plot(IIf(sup3>PlotLow,sup3,Null),”sup3″,colorBlue,styleLine);
   Plot(IIf(sup4>PlotLow,sup4,Null),”sup4″,colorGreen,styleLine);
   Plot(IIf(sup5>PlotLow,sup5,Null),”sup5″,colorRed,styleLine);
   Plot(IIf(sup6>PlotLow,sup6,Null),”sup6″,colorWhite,styleLine);
   Plot(IIf(sup7>PlotLow,sup7,Null),”sup7″,colorBrown,styleLine);
   Plot(IIf(sup8>PlotLow,sup8,Null),”sup8″,colorIndigo,styleLine);
   Plot(IIf(sup9>PlotLow,sup9,Null),”sup9″,colorDarkGreen,styleLine);

   /* Automatic Analysis Explore Routines. */

   /* Setup Column Information. */

   NumColumns=8;
   Column0=IIf(TDSeqBuy==True,True,False);
   Column1=IIf(BCDplot==13,True,False);
   Column2=IIf(BCDplot==9139,True,False);
   Column3=IIf(BCDplot==82,True,False);
   Column4=IIf(TDSeqSell==True,True,False);
   Column5=IIf(SCDplot==13,True,False);
   Column6=IIf(SCDplot==9139,True,False);
   Column7=IIf(SCDplot==82,True,False);

   Column0Name = “TDSeq Buy “;
   Column1Name = “BCD 13 “;
   Column2Name = “BCD 9-13-9 “;
   Column3Name = “TDST Buy ‘R’ “;
   Column4Name = “TDSeq Sell “;
   Column5Name = “SCD 13 “;
   Column6Name = “SCD 9-13-9 “;
   Column7Name = “TDST Sell ‘R’ “;

   Filter= IIf(TDSeqBuy==True OR BCDplot==13 OR BCDplot==9139 OR BCDplot==82,True,False) OR IIf(TDSeqSell==True OR SCDplot==13 OR SCDplot==9139 OR SCDplot==82,True,False);

   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   Title = “{{DATE}} – “+Name()+” (“+ FullName()+ “) – “+” Open=”+O+”, High=”+H+”, Low=”+L+”, Close=”+C+StrFormat(” (%.2f %.1f%%) “,IIf(ROC(C,1)==0,0,C-Ref(C,-1)),SelectedValue( ROC( C, 1 )))+
   “\n”+EncodeColor(colorBlue) + WriteIf(TDSeqBuy==True, “\nPotential TDST Buy : Risk= ” + WriteVal(TDSeqbuyrisk,8.2) + ” Reward= ” + WriteVal(TDSeqbuyreward,8.2) + ” Reward Risk Ratio= ” + WriteVal(TDSeqbuyrrratio,8.2) + ” Stop @ ” + WriteVal(TDSeqbuystop,8.2),””) +
   “”+EncodeColor(colorRed) + WriteIf(TDSeqsell==True, “\nPotential TDST Short : Risk= ” + WriteVal(TDSeqsellrisk,8.2) + ” Reward= ” + WriteVal(TDSeqsellreward,8.2) + ” Reward Risk Ratio= ” + WriteVal(TDSeqsellrrratio,8.2) + ” Stop @ ” + WriteVal(TDSeqsellstop,8.2),””) +
   “\n”+EncodeColor(colorBlue) + WriteIf(BCDplot==13, “\nBuy CD 13 trade : Stop loss at ” + WriteVal(BCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(Close-BCDRisk,8.2),””) +
   “”+EncodeColor(colorBlue) + WriteIf(BCDplot==9139, “\nBuy CD 9-13-9 trade : Stop loss at ” + WriteVal(BCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(Close-BCDRisk,8.2),””) +
   “\n”+EncodeColor(colorRed) + WriteIf(SCDplot==13, “\nSell CD 13 trade : Stop loss at ” + WriteVal(SCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(SCDRisk-Close,8.2),””) +
   “”+EncodeColor(colorRed) + WriteIf(SCDplot==9139, “\nSell CD 9-13-9 trade : Stop loss at ” + WriteVal(SCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(SCDRisk-Close,8.2),””) +
   “\n”+EncodeColor(colorGold)+” “+WriteVal(BarCount)+” =BarCount” + ” bar Number = ” + WriteVal(Cum(1)-1,8.0);

   _SECTION_END() ;

  • #17885
   marvin
   Participant

   ผมต้องทำยังไงบ้างครับ

   พี่มีไลน์ไหหมครับ

   เฟสผม kazamidori loso

   ขอไลนพี่หน่อยครับ เผื่อขอสอบถาม

  • #17913
   Akee
   Participant

   แนะนำ
   1. ใช้ Amibroker
   2. การใช้งานทางชมรมมีแนะนำเบื้องต้นใน YouTube
   3. http://www.wisestocktrader.com/ สูตรต่างๆเอาไว้เพื่อศึกษา

  • #22994
   rae
   Participant

   ผมรบกวนถามครับว่า จะ copy สูตรไปลงในโปรแกรมอย่างไรครับ

    

  • #23005
   dreamscat
   Keymaster

   ดูตัวอย่างจาก vdo นี้ก็ได้ครับ

  • #23375
   rae
   Participant

   ขอบคุณครับ นานๆ ผมจะเข้ามา log in

  • #23376
   rae
   Participant

   ขอบคุณครับ

  • #23395
   rae
   Participant

   ผมรบกวนสอบถามครับ ว่าจากในรูปนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ

    

  • #23422
   dreamscat
   Keymaster

   ลองเปลี่ยนเครื่องหมาย ? เป็น ” แทนดูนะครับ

   • This reply was modified 6 years, 1 month ago by dreamscat.
  • #23454
   tadisake
   Participant

   https://www.wisestocktrader.com/indicator_parts/3716.txt

   ตามlink นี้เลยครับ

  • #31761
   hovaresit
   Participant

   Hello have a good days I wish /
   Ake and dreamcast
   Its so good work TD squental for Amibroker thank you for sharing, I want you ask that , is there any chance to find this system TD Squental system for Metastock software or , is there any chance to convert this formula convert to Metastock .
   thanks in advanced your kind helps , information and reply ,regards.

   Harun Resit

  • #31848
   TINNAKORN
   Participant

   ขอบคุณมากครับ

Viewing 12 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.