ขอสูตร td sequential หน่อยครับ

Home Forums CDC Forums General Discussion — The Living Room ขอสูตร td sequential หน่อยครับ

Tagged: 

Viewing 12 reply threads
 • Author
  Posts
  • #17546
   Avatarmarvin
   Participant

   เพื่อไว้ดูประกอบแอคชั่นโซนครับ

   ลองเขียนสูตรดู แต่ไม่เป็นผลครับ

  • #17844
   AvatarAkee
   Participant

   _SECTION_BEGIN(“TDST_DeMark_Perl”);

   /* Set Parameters. */

   Plotall=ParamToggle(“Plot all lines “, “No|Yes”,1);
   Plotpercent=Param(“Plot percentage above/below visible range “,20,0,100,5,0);
   gapprox=Param(“Proximity Gap Multiplier”,1,0,5,0.5,0);
   bluedist=Param(“Blue_Multiplier”,1.75,0,10,0.25,0);
   reddist=Param(“Red_multiplier”,0.25,0,10,0.25,0);

   /* Initialise variables. */

   sup1=sup2=sup3=sup4=sup5=sup6=sup7=sup8=sup9=Null;
   res1=res2=res3=res4=res5=res6=res7=res8=res9=Null;

   TDSeqBuy=False;
   TDSeqbuydigits=0;
   TDSeqbuyrisk=TDSeqbuyreward=TDSeqbuyrrratio=TDSeqbuystop=0;

   TDSeqSell=False;
   TDSeqselldigits=0;
   TDSeqsellrisk=TDSeqsellreward=TDSeqsellrrratio=TDSeqsellstop=0;

   supinuse=resinuse=Null;
   supvio=resvio=0;
   tfarray=True;
   distance=ATR(10);

   BCDplot=False;
   BSetupind=BCDind=BCDrisk=0;
   BSmaxr=BSminr=BScnt=BSmaxrc=BSminrc=0;
   CurBSmaxr=CurBSminr=CurBScnt=CurBSmaxrc=CurBSminrc=0;
   PreBSmaxr=PreBSminr=PreBScnt=PreBSmaxrc=PreBSminrc=0;
   CurBCDstart=CurBCD=CurBCD8=CurBCDmaxr=CurBCDminr=CurBCDtext=CurBCDfin=0;
   PreBCDstart=PreBCD=PreBCD8=PreBCDmaxr=PreBCDminr=PreBCDtext=PreBCDfin=0;

   SCDplot=False;
   SSetupind=SCDind=SCDrisk=0;
   SSmaxr=SSminr=SScnt=SSmaxrc=SSminrc=0;
   CurSSmaxr=CurSSminr=CurSScnt=CurSSmaxrc=CurSSminrc=0;
   PreSSmaxr=PreSSminr=PreSScnt=PreSSmaxrc=PreSSminrc=0;
   CurSCDstart=CurSCD=CurSCD8=CurSCDmaxr=CurSCDminr=CurSCDtext=CurSCDfin=0;
   PreSCDstart=PreSCD=PreSCD8=PreSCDmaxr=PreSCDminr=PreSCDtext=PreSCDfin=0;

   /* Identify functions and procedures. */

   /* This function checks the TD Sequential Digits for a valid sequence. */

   function seqcheck(TDSeqdigits,ival)
   {
   Loop=0;
   if (TDSeqdigits[ival-1]>0 AND TDSeqdigits[ival-1]<9)
   {
   Loop=TDSeqdigits[ival-1];
   for (jloop=0; jloop<Loop; jloop++)
   {
   TDSeqdigits[ival-1-jloop]=0;
   }
   }
   return TDSeqdigits;
   }

   /* Fuction to set up support and resistance arrays */

   function supres(supresarray,jval,ival,supresValue)
   {
   global tfarray;

   if (IsEmpty(supresarray[jval]))
   {
   tfarray[ival]=False;
   for (jcount=jval; jcount<(ival+1); jcount++)
   {
   supresarray[jcount]=supresvalue;
   }
   }

   return supresarray;
   }

   /* Prodedures to reset TD Sequential Buy arrays. */

   procedure ResetBScur(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurBSmaxr[j]=0;
   CurBSminr[j]=0;
   CurBScnt[j]=0;
   CurBSmaxrc[j]=0;
   CurBSminrc[j]=0;

   CurBCDstart[j]=0;
   CurBCD[j]=0;
   CurBCDmaxr[j]=0;
   CurBCDminr[j]=0;
   CurBCD8[j]=0;
   // CurBCDfin[j]=0;
   CurBCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   procedure ResetBSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   PreBSmaxr[j]=0;
   PreBSminr[j]=0;
   PreBScnt[j]=0;
   PreBSmaxrc[j]=0;
   PreBSminrc[j]=0;

   PreBCDstart[j]=0;
   PreBCD[j]=0;
   PreBCDmaxr[j]=0;
   PreBCDminr[j]=0;
   PreBCD8[j]=0;
   // PreBCDfin[j]=0;
   PreBCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   /* Procedure to copy the TD Setup Buy arrays (previous) into the TD Setup Buy arrays (current). */

   procedure CopyBSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurBSmaxr[j]=PreBSmaxr[j];
   CurBSminr[j]=PreBSminr[j];
   CurBScnt[j]=PreBScnt[j];
   CurBSmaxrc[j]=PreBSmaxrc[j];
   CurBSminrc[j]=PreBSminrc[j];

   CurBCDstart[j]=PreBCDstart[j];
   CurBCD[j]=PreBCD[j];
   CurBCDmaxr[j]=PreBCDmaxr[j];
   CurBCDminr[j]=PreBCDminr[j];
   CurBCD8[j]=PreBCD8[j];
   CurBCDfin[j]=PreBCDfin[j];
   CurBCDtext[j]=PreBCDtext[j];
   }
   return;
   }

   /* Prodedures to reset TD Sequential Sell arrays. */

   procedure ResetSScur(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurSSmaxr[j]=0;
   CurSSminr[j]=0;
   CurSScnt[j]=0;
   CurSSmaxrc[j]=0;
   CurSSminrc[j]=0;

   CurSCDstart[j]=0;
   CurSCD[j]=0;
   CurSCDmaxr[j]=0;
   CurSCDminr[j]=0;
   CurSCD8[j]=0;
   // CurSCDfin[j]=0;
   CurSCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   procedure ResetSSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   PreSSmaxr[j]=0;
   PreSSminr[j]=0;
   PreSScnt[j]=0;
   PreSSmaxrc[j]=0;
   PreSSminrc[j]=0;

   PreSCDstart[j]=0;
   PreSCD[j]=0;
   PreSCDmaxr[j]=0;
   PreSCDminr[j]=0;
   PreSCD8[j]=0;
   // PreSCDfin[j]=0;
   PreSCDtext[j]=0;
   }
   return;
   }

   /* Procedure to copy the TD Setup Sell arrays (previous) into the TD Setup Sell arrays (current). */

   procedure CopySSpre(Loop,Ival)
   {
   for (j=Loop; j<Ival; j++)
   {
   CurSSmaxr[j]=PreSSmaxr[j];
   CurSSminr[j]=PreSSminr[j];
   CurSScnt[j]=PreSScnt[j];
   CurSSmaxrc[j]=PreSSmaxrc[j];
   CurSSminrc[j]=PreSSminrc[j];

   CurSCDstart[j]=PreSCDstart[j];
   CurSCD[j]=PreSCD[j];
   CurSCDmaxr[j]=PreSCDmaxr[j];
   CurSCDminr[j]=PreSCDminr[j];
   CurSCD8[j]=PreSCD8[j];
   CurSCDfin[j]=PreSCDfin[j];
   CurSCDtext[j]=PreSCDtext[j];
   }
   return;
   }

   /* Begin Assignments. */

   SetBarsRequired(sbrAll);

   /* Identify Bullish and Bearish Price Flips. Then, latch these values. */

   Bullflip=IIf(Close>Ref(Close,-4) AND Ref(Close,-1)<Ref(Close,-5),True,False);
   Bearflip=IIf(Close<Ref(Close,-4) AND Ref(Close,-1)>Ref(Close,-5),True,False);

   Bullhold=Flip(Bullflip,Bearflip);
   Bearhold=Flip(Bearflip,Bullflip);

   /* Identify TD Setup’s – Buy and Sell. */

   Buyconsecdays=IIf(Close<Ref(Close,-4),True,False);
   Buy9Bars=BarsSince(BarsSince(Buyconsecdays));
   Buy9Signal=IIf(Buy9Bars==9,True,False);
   Buy9Req=IIf(Buy9Signal==True AND Ref(Bearflip,-8)==True,True,False);

   BSetupind=IIf(Bearhold==True AND Buy9Bars>=9,True,False);
   BSmaxr=IIf(BSetupind==True,HHV(High,Buy9Bars),0);
   BSminr=IIf(BSetupind==True,LLV(Low,Buy9Bars),0);
   BScnt=Sum(BSetupind,BarsSince(BSetupind==False))+8;
   BSmaxrc=IIf(BSetupind==True,HHV(Close,Buy9Bars),0);
   BSminrc=IIf(BSetupind==True,LLV(Close,Buy9Bars),0);

   Sellconsecdays=IIf(Close>Ref(Close,-4),True,False);
   Sell9Bars=BarsSince(BarsSince(Sellconsecdays));
   Sell9Signal=IIf(Sell9Bars==9,True,False);
   Sell9Req=IIf(Sell9Signal==True AND Ref(Bullflip,-8)==True,True,False);

   SSetupind=IIf(Bullhold==True AND Sell9Bars>=9,True,False);
   SSmaxr=IIf(SSetupind==True,HHV(High,Sell9Bars),0);
   SSminr=IIf(SSetupind==True,LLV(Low,Sell9Bars),0);
   SScnt=Sum(SSetupind,BarsSince(SSetupind==False))+8;
   SSmaxrc=IIf(SSetupind==True,HHV(Close,Sell9Bars),0);
   SSminrc=IIf(SSetupind==True,LLV(Close,Sell9Bars),0);

   /* Prepare Countdown Arrays for TD Setup’s – Buy and Sell. */

   Buyconseccloses=IIf(Close<=Ref(Low,-2),True,False);
   Sellconseccloses=IIf(Close>=Ref(High,-2),True,False);

   /* Get the highest high’s and the lowests low’s to have occurred in the last 9 days. */

   HHV9=HHV(High,9);
   LLV9=LLV(Low,9);

   WhenHHV9=HHVBars(High,9);
   WhenLLV9=LLVBars(Low,9);

   /* Begin TD Sequential – Defining the Trend and Identifying Exhaustion Points. */

   for (i=0; i<BarCount; i++)
   {

   /* Obtain TD Sequential Digits to be plotted. */

   if (Buy9Bars>0 AND Buy9Bars<10 AND Bearflip]==True) TDSeqbuydigits=Buy9Bars;
   if (Sell9Bars>0 AND Sell9Bars<10 AND Bullflip]==True) TDSeqselldigits=Sell9Bars;

   /* Delete numbers that were created if there is a break in the sequence before 9 is reached. */

   if (i>0 AND TDSeqbuydigits[i-1]>TDSeqbuydigits) TDSeqbuydigits=seqcheck(TDSeqbuydigits,i);
   if (i>0 AND TDSeqselldigits[i-1]>TDSeqselldigits) TDSeqselldigits=seqcheck(TDSeqselldigits,i);

   /* Update current running support and resistance lines */
   /* How many the program will need is unknown !! – Limit is 9 for each. */

   if (i>0)
   {
   if (sup1[i-1]>-1 AND sup1[i-1]<Close) sup1=sup1[i-1];
   if (sup2[i-1]>-1 AND sup2[i-1]<Close) sup2=sup2[i-1];
   if (sup3[i-1]>-1 AND sup3[i-1]<Close) sup3=sup3[i-1];
   if (sup4[i-1]>-1 AND sup4[i-1]<Close) sup4=sup4[i-1];
   if (sup5[i-1]>-1 AND sup5[i-1]<Close) sup5=sup5[i-1];
   if (sup6[i-1]>-1 AND sup6[i-1]<Close) sup6=sup6[i-1];
   if (sup7[i-1]>-1 AND sup7[i-1]<Close) sup7=sup7[i-1];
   if (sup8[i-1]>-1 AND sup8[i-1]<Close) sup8=sup8[i-1];
   if (sup9[i-1]>-1 AND sup9[i-1]<Close) sup9=sup9[i-1];

   if (res1[i-1]>-1 AND res1[i-1]>Close) res1=res1[i-1];
   if (res2[i-1]>-1 AND res2[i-1]>Close) res2=res2[i-1];
   if (res3[i-1]>-1 AND res3[i-1]>Close) res3=res3[i-1];
   if (res4[i-1]>-1 AND res4[i-1]>Close) res4=res4[i-1];
   if (res5[i-1]>-1 AND res5[i-1]>Close) res5=res5[i-1];
   if (res6[i-1]>-1 AND res6[i-1]>Close) res6=res6[i-1];
   if (res7[i-1]>-1 AND res7[i-1]>Close) res7=res7[i-1];
   if (res8[i-1]>-1 AND res8[i-1]>Close) res8=res8[i-1];
   if (res9[i-1]>-1 AND res9[i-1]>Close) res9=res9[i-1];
   }

   /* The following code is essentially for the drawing of the TDST support and resistance lines. */
   /* Test for a new support level and place in an empty support array */

   if (Sell9Req==True)
   {
   /* Determine which support array to use */

   tfarray=True;
   if (tfarray==True) sup1= supres(sup1,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup2= supres(sup2,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup3= supres(sup3,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup4= supres(sup4,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup5= supres(sup5,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup6= supres(sup6,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup7= supres(sup7,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup8= supres(sup8,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   if (tfarray==True) sup9= supres(sup9,(i-WhenLLV9),i,LLV9);

   /* Check to see if we need to erase the lowest support line (all 9 in-use) to make way for the newest. */

   if (tfarray==True)
   {
   for (j=0; j<BarCount; j++)
   {
   sup1[j]=sup2[j];
   sup2[j]=sup3[j];
   sup3[j]=sup4[j];
   sup4[j]=sup5[j];
   sup5[j]=sup6[j];
   sup6[j]=sup7[j];
   sup7[j]=sup8[j];
   sup8[j]=sup9[j];
   sup9[j]=Null;
   }
   sup9= supres(sup9,(i-WhenLLV9),i,LLV9);
   }

   /* Check to ensure the latest addition is in the correct ‘sup’ array. */

   if ((NOT(IsEmpty(sup9) OR IsEmpty(sup8))) AND sup9<sup8)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup9[j];
   sup9[j]=sup8[j];
   sup8[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup8) OR IsEmpty(sup7))) AND sup8<sup7)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup8[j];
   sup8[j]=sup7[j];
   sup7[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup7) OR IsEmpty(sup6))) AND sup7<sup6)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup7[j];
   sup7[j]=sup6[j];
   sup6[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup6) OR IsEmpty(sup5))) AND sup6<sup5)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup6[j];
   sup6[j]=sup5[j];
   sup5[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup5) OR IsEmpty(sup4))) AND sup5<sup4)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup5[j];
   sup5[j]=sup4[j];
   sup4[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup4) OR IsEmpty(sup3))) AND sup4<sup3)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup4[j];
   sup4[j]=sup3[j];
   sup3[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup3) OR IsEmpty(sup2))) AND sup3<sup2)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup3[j];
   sup3[j]=sup2[j];
   sup2[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(sup2) OR IsEmpty(sup1))) AND sup2<sup1)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=sup2[j];
   sup2[j]=sup1[j];
   sup1[j]=swap[j];
   }
   }
   }

   /* Test for a new resistance level and place in empty resistance array */

   if (Buy9Req==True)
   {

   /* Determine which resistance array to use */

   tfarray=True;
   if (tfarray==True) res1= supres(res1,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res2= supres(res2,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res3= supres(res3,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res4= supres(res4,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res5= supres(res5,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res6= supres(res6,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res7= supres(res7,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res8= supres(res8,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   if (tfarray==True) res9= supres(res9,(i-WhenHHV9),i,HHV9);

   /* Check to see if we need to erase the highest resistance line (all 9 in-use) to make way for the newest. */

   if (tfarray==True)
   {
   for (j=0; j<BarCount; j++)
   {
   res1[j]=res2[j];
   res2[j]=res3[j];
   res3[j]=res4[j];
   res4[j]=res5[j];
   res5[j]=res6[j];
   res6[j]=res7[j];
   res7[j]=res8[j];
   res8[j]=res9[j];
   res9[j]=Null;
   }
   res9= supres(res9,(i-WhenHHV9),i,HHV9);
   }

   /* Check to ensure the latest addition is in the correct ‘res’ array. */

   if ((NOT(IsEmpty(res9) OR IsEmpty(res8))) AND res9>res8)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res9[j];
   res9[j]=res8[j];
   res8[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res8) OR IsEmpty(res7))) AND res8>res7)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res8[j];
   res8[j]=res7[j];
   res7[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res7) OR IsEmpty(res6))) AND res7>res6)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res7[j];
   res7[j]=res6[j];
   res6[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res6) OR IsEmpty(res5))) AND res6>res5)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res6[j];
   res6[j]=res5[j];
   res5[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res5) OR IsEmpty(res4))) AND res5>res4)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res5[j];
   res5[j]=res4[j];
   res4[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res4) OR IsEmpty(res3))) AND res4>res3)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res4[j];
   res4[j]=res3[j];
   res3[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res3) OR IsEmpty(res2))) AND res3>res2)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res3[j];
   res3[j]=res2[j];
   res2[j]=swap[j];
   }
   }
   if ((NOT(IsEmpty(res2) OR IsEmpty(res1))) AND res2>res1)
   {
   for (j=0; J<BarCount; j++)
   {
   swap[j]=res2[j];
   res2[j]=res1[j];
   res1[j]=swap[j];
   }
   }
   }

   /* Support and resistance arrays ready for plotting. */

   /* Determine which TDST lines are currently being used. */

   supval[0]=sup1;
   supval[1]=sup2;
   supval[2]=sup3;
   supval[3]=sup4;
   supval[4]=sup5;
   supval[5]=sup6;
   supval[6]=sup7;
   supval[7]=sup8;
   supval[8]=sup9;

   resval[0]=res1;
   resval[1]=res2;
   resval[2]=res3;
   resval[3]=res4;
   resval[4]=res5;
   resval[5]=res6;
   resval[6]=res7;
   resval[7]=res8;
   resval[8]=res9;

   /* Hopefully, get a valid support value into the top location. */

   Count=0;
   while (IsEmpty(supval[8]) AND Count<8)
   {
   for (j=0; j<8; j++)
   {
   supval[8-j]=supval[7-j];
   }
   Count=Count+1;
   }

   /* Hopefully, get a valid resistance value into the top location. */

   Count=0;
   while (IsEmpty(resval[8]) AND Count<8)
   {
   for (j=0; j<8; j++)
   {
   resval[8-j]=resval[7-j];
   }
   Count=Count+1;
   }

   /* Record support and resistance values. */

   supinuse=supval[8];
   resinuse=resval[8];

   /* Determine if the current close halts a current support or resistance line. */

   if (TDSeqbuydigits>0 AND (NOT IsEmpty(supinuse[i-1])) AND Close<supinuse[i-1]) supvio=True;
   if (TDSeqselldigits>0 AND (NOT IsEmpty(resinuse[i-1])) AND Close>resinuse[i-1]) resvio=True;

   /* Set flags to indicate completed TD Buy and Sell Countdown sequences. */

   if (i>0)
   {
   BCDind=BCDind[i-1];
   SCDind=SCDind[i-1];

   PreBCDfin=PreBCDfin[i-1];
   CurBCDfin=CurBCDfin[i-1];

   PreSCDfin=PreSCDfin[i-1];
   CurSCDfin=CurSCDfin[i-1];
   }

   /* Check Perl’s Rules for Trading TD Buy Setups Objectively. */

   if (Buy9Req==True)
   {

   /* Perl’s Rule 1: Check for perfected TD Buy Setup. */

   if (Low<Low[i-1])
   tmpval=Low;
   else
   tmpval=Low[i-1];

   if (tmpval<=Low[i-2] AND tmpval<=Low[i-3])
   {

   /* Perl’s Rule 2: Check for TDST support violation. */

   tmpval=0;
   for (j=i-8; j<i+1; j++)
   {
   tmpval=tmpval+supvio[j];
   }

   if (tmpval==0)
   {

   /* Perl’s Rule 3: Check the close of TD Buy Setup bar 9 is in close proximity to TDST support. */
   /* This rule is highly subjective. I have chosen the low of bar 9 to be within one ATR distance of the TDST support. */

   if (NOT IsEmpty(supinuse))
   {
   if ((Low-supinuse)<distance*gapprox)
   {

   /* Perl’s Risk Management: Calculating the TD Risk Level for Trading a TD Buy Setup. */

   TDSeqBuy=True;
   TDSeqbuystop=LLV9-(High[i-WhenLLV9]-LLV9);
   TDSeqbuyrisk=Close-TDSeqbuystop;
   TDSeqbuyreward=resinuse-Close;
   TDSeqbuyrrratio=TDSeqbuyreward/TDSeqbuyrisk;
   }
   }
   }
   }

   /* Initiate setup for TD Buy Countdown. */

   BCDind=BCDind+True;

   /* Check to ensure only two TD Sequential Buy patterns are being considered. */

   if (BCDind>2)
   {
   BCDind=BCDind-1;
   kval=PreBCDstart;
   ResetBSpre(kval,i+1);
   PreBCDfin=False;
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Buy Countdown. */

   /* 1. If the price action rallies and generates a TD Sell Setup, or */
   /* 2. If the market trades higher and posts a true low above the true high of the prior TD Buy Setup – that is, TDST Resistance. */

   /* The second condition is dealt with later in the program. */

   if (SCDind>0)
   {
   if (SCDind>1)
   {
   SCDind=SCDind-1;
   kval=PreSCDstart;
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }

   SCDind=SCDind-1;
   kval=CurSCDstart;
   ResetSScur(kval,i+1);

   }

   PreSCDfin=False;
   CurSCDfin=False;

   /* Determine if another Buy TD Sequential Setup has been initiated before the completion of the previous TD Buy Countdown. */

   if (BCDind==2)
   {

   /* Record details of the previous Buy TD Sequential Setup and Countdown. */

   for (j=CurBCDstart[i-1]; j<i; j++)
   {
   PreBSmaxr[j]=CurBSmaxr[j];
   PreBSminr[j]=CurBSminr[j];
   PreBScnt[j]=CurBScnt[j];
   PreBSmaxrc[j]=CurBSmaxrc[j];
   PreBSminrc[j]=CurBSminrc[j];

   PreBCD[j]=CurBCD[j];
   PreBCDmaxr[j]=CurBCDmaxr[j];
   PreBCDminr[j]=CurBCDminr[j];
   PreBCD8[j]=CurBCD8[j];
   PreBCDtext[j]=CurBCDtext[j];
   PreBCDstart[j]=CurBCDstart[j];
   PreBCDfin[j]=CurBCDfin[j];
   }

   ResetBScur(CurBCDstart[i-1],i);
   }

   /* Record details of the new Buy TD Sequential Setup. */

   CurBCD=0;
   CurBCDmaxr=-999999;
   CurBCDminr=999999;
   CurBCDtext=0;
   CurBCDstart=i;
   }

   /* Check Perl’s Rules for Trading TD Sell Setups Objectively. */

   if (Sell9Req==True)
   {

   /* Perl’s Rule 1: Check for perfected TD Sell Setup. */

   if (High>High[i-1])
   tmpval=High;
   else
   tmpval=High[i-1];

   if (tmpval>=High[i-2] AND tmpval>=High[i-3])
   {

   /* Perl’s Rule 2: Check for TDST resistance violation. */

   tmpval=0;
   for (j=i-8; j<i+1; j++)
   {
   tmpval=tmpval+resvio[j];
   }

   if (tmpval==0)
   {

   /* Perl’s Rule 3: Check the close of TD Sell Setup bar 9 is in close proximity to TDST resistance. */
   /* This rule is highly subjective. I have chosen the high of bar 9 to be within one ATR distance of the TDST resistance. */

   if (NOT IsEmpty(resinuse))
   {
   if ((resinuse-High)<distance*gapprox)
   {

   /* Perl’s Risk Management: Calculating the TD Risk Level for Trading a TD Sell Setup. */

   TDSeqSell=True;
   TDSeqsellstop=HHV9+(HHV9-Low[i-WhenHHV9]);
   TDSeqsellrisk=TDSeqsellstop-Close;
   TDSeqsellreward=Close-supinuse;
   TDSeqsellrrratio=TDSeqsellreward/TDSeqsellrisk;
   }
   }
   }
   }

   /* Initiate setup for TD Sell Countdown. */

   SCDind=SCDind+True;

   /* Check to ensure only two TD Sequential Buy patterns are being considered. */

   if (SCDind>2)
   {
   SCDind=SCDind-1;
   kval=PreSCDstart;
   ResetSSpre(kval,i+1);
   PreSCDfin=False;
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Sell Countdown. */

   /* 1. If the price action declines and generates a TD Buy Setup, or */
   /* 2. If the market trades lower and posts a true high below the true low of the prior TD Sell Setup – that is, TDST support. */

   /* The second condition is dealt with later in the program. */

   if (BCDind>0)
   {
   if (BCDind>1)
   {
   BCDind=BCDind-1;
   kval=PreBCDstart;
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }

   BCDind=BCDind-1;
   kval=CurBCDstart;
   ResetBScur(kval,i+1);

   }

   PreBCDfin=False;
   CurBCDfin=False;

   /* Determine if another Sell TD Sequential Setup has been initiated before the completion of the previous TD Sell Countdown. */

   if (SCDind==2)
   {

   /* Record details of the previous Sell TD Sequential Setup and Countdown. */

   for (j=CurSCDstart[i-1]; j<i; j++)
   {
   PreSSmaxr[j]=CurSSmaxr[j];
   PreSSminr[j]=CurSSminr[j];
   PreSScnt[j]=CurSScnt[j];
   PreSSmaxrc[j]=CurSSmaxrc[j];
   PreSSminrc[j]=CurSSminrc[j];

   PreSCD[j]=CurSCD[j];
   PreSCDmaxr[j]=CurSCDmaxr[j];
   PreSCDminr[j]=CurSCDminr[j];
   PreSCD8[j]=CurSCD8[j];
   PreSCDtext[j]=CurSCDtext[j];
   PreSCDstart[j]=CurSCDstart[j];
   PreSCDfin[j]=CurSCDfin[j];
   }

   ResetSScur(CurSCDstart[i-1],i);
   }

   /* Record details of the new Sell TD Sequential Setup. */

   CurSCD=0;
   CurSCDmaxr=-999999;
   CurSCDminr=999999;
   CurSCDtext=0;
   CurSCDstart=i;
   }

   /* Perl’s Rules for trading TD Countdowns. */
   /* Check to see if a TD Buy Countdown is being processed. */

   if (BCDind>0)
   {
   if (BCDind>1)
   {

   /* Record details of the ongoing (previous) Buy TD Sequential Setup. */

   PreBSmaxr=PreBSmaxr[i-1];
   PreBSminr=PreBSminr[i-1];
   PreBScnt=PreBScnt[i-1];
   PreBSmaxrc=PreBSmaxrc[i-1];
   PreBSminrc=preBSminrc[i-1];

   /* Check to see if the ongoing (previous) TD Buy Countdown is still in progress and record details. */

   PreBCDstart=PreBCDstart[i-1];
   PreBCD=PreBCD[i-1]+Buyconseccloses;
   PreBCDmaxr=PreBCDmaxr[i-1];
   PreBCDminr=PreBCDminr[i-1];
   if (PreBCDminr>Low AND PreBCD>0)
   {
   PreBCDmaxr=High;
   PreBCDminr=Low;
   }
   PreBCD8=PreBCD8[i-1];
   if (PreBCD==8 AND PreBCD[i-1]!=8) PreBCD8=Close;

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Buy Countdown. */
   /* 1. The Low of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the close of TD Buy Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the low two bars earlier. */

   if (Buyconseccloses==True)
   {
   if (PreBCD<13)
   {
   PreBCDtext=PreBCD;
   }
   else
   {
   if (PreBCD>12 AND Low<=PreBCD8)
   {
   PreBCDtext=13;
   BCDplot=PreBCDtext;

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   BCDrisk=PreBCDminr-(PreBCDmaxr-PreBCDminr);

   kval=PreBCDstart;
   ResetBSpre(kval,i+1);
   BCDind=BCDind-1;
   PreBCDfin=i;
   }
   else
   {
   PreBCDtext=43; // Deferred Countdown print “+”.
   }
   }
   }
   }

   /* Record details of the current Buy TD Sequential Setup. */

   if (CurBCDmaxr<0)
   {
   CurBSmaxr=BSmaxr;
   CurBSminr=BSminr;
   CurBScnt=BScnt;
   CurBSmaxrc=BSmaxrc;
   CurBSminrc=BSminrc;

   /* Record details of the current TD Buy Countdown. */

   CurBCD=CurBCD+Buyconseccloses;
   if (Buyconseccloses==False)
   {
   CurBCDmaxr=0;
   }
   else
   {
   CurBCDmaxr=High;
   CurBCDminr=Low;
   }
   }
   else
   {

   /* Record details of the current Buy TD Sequential Setup. */

   if (BSetupind==True)
   {
   CurBSmaxr=BSmaxr;
   CurBSminr=BSminr;
   CurBScnt=BScnt;
   CurBSmaxrc=BSmaxrc;
   CurBSminrc=BSminrc;
   }
   else
   {
   CurBSmaxr=CurBSmaxr[i-1];
   CurBSminr=CurBSminr[i-1];
   CurBScnt=CurBScnt[i-1];
   CurBSmaxrc=CurBSmaxrc[i-1];
   CurBSminrc=CurBSminrc[i-1];
   }

   /* Record details of the current TD Buy Countdown. */

   CurBCDstart=CurBCDstart[i-1];
   CurBCD=CurBCD[i-1]+Buyconseccloses;
   CurBCDmaxr=CurBCDmaxr[i-1];
   CurBCDminr=CurBCDminr[i-1];
   if (CurBCDminr>Low AND CurBCD>0)
   {
   CurBCDmaxr=High;
   CurBCDminr=Low;
   }
   CurBCD8=CurBCD8[i-1];
   if (CurBCD==8 AND CurBCD[i-1]!=8) CurBCD8=Close;
   }

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Buy Countdown. */
   /* 1. The Low of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the close of TD Buy Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Buy Countdown bar 13 must be less than, or equal to, the low two bars earlier. */

   if (Buyconseccloses==True)
   {
   if (CurBCD<13)
   {
   CurBCDtext=CurBCD;
   }
   else
   {
   if (CurBCD>12 AND Low<=CurBCD8)
   {
   CurBCDtext=13;
   BCDplot=CurBCDtext;

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   BCDrisk=CurBCDminr-(CurBCDmaxr-CurBCDminr);
   BCDrisk[i-1]=CurBCDminr;

   kval=CurBCDstart;
   ResetBScur(kval,i+1);
   BCDind=BCDind-1;
   CurBCDfin=i;
   }
   else
   {
   CurBCDtext=43; // Deferred Countdown use “+” sign.
   }
   }
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Buy Countdown. */
   /* 1. If the price action rallies and generates a TD Sell Setup, or */
   /* 2. If the market trades higher and posts a true low above the true high of the prior TD Buy Setup – that is, TDST Resistance. */

   /* The first condition is dealt with earlier in the program. */

   if (Low>HHV9[CurBCDstart] AND CurBCDstart>0)
   {
   BCDind=BCDind-1;
   kval=CurBCDstart;
   ResetBScur(kval,i+1);

   /* If we have an ongoing (previous) TD Buy Countdown then, make it current. */

   if (BCDind>0)
   {
   kval=PreBCDstart;
   CopyBSpre(kval,i+1);
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Cancellation and Recycle Qualifiers. */

   if (BCDind>1 AND BSetupind==False AND BSetupind[i-1]==True)
   {

   /* TD Buy Countdown Cancellation Qualifier 1. */

   /* If the size of the true range of the most recently completed TD Buy Setup is equal to, or greater than, */
   /* the size of the previous TD Buy Setup, but less than 1.618 times it’s size then, */
   /* a TD Setup Recycle will occcur; that is, whichever TD Buy Setup has the larger true range will become */
   /* the active TD Buy Setup. */

   TRcur=CurBSmaxr-CurBSminr;
   TRpre=PreBSmaxr-PreBSminr;
   if (TRcur>=TRpre AND TRcur<1.618*TRpre)
   {
   if (TRcur>TRpre)
   {

   /* Reset the TD Buy Setup previous arrays. */

   BCDind=BCDind-1;
   kval=PreBCDstart;
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }
   else
   {
   BCDind=BCDind-1;
   kval=CurBCDstart;
   ResetBSCur(kval,i+1);

   kval=PreBCDstart;
   CopyBSpre(kval,i+1);
   ResetBSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Cancellation Qualifier 2 (a TD Buy Setup Within a TD Buy Setup). */

   /* If the market has completed a TD Buy Setup that has a closing range within the true range */
   /* of the prior TD Buy Setup, without recording a TD Sell Setup between the two, and if */
   /* the current TD buy Setup has a price extreme within the true range of the prior TD Buy Setup, then */
   /* the prior TD BUY Setup is the active TD Setup, and the TD Buy Countdown relating to it remains intact. */

   if (BCDind>1 AND CurBSmaxrc<PreBSmaxr AND CurBSminrc>PreBSminr AND (CurBSmaxr<PreBSmaxr OR CurBSminr>PreBSminr))
   {
   BCDind=BCDind-1;
   kval=CurBCDstart;
   ResetBSCur(kval,i+1);

   kval=PreBCDstart;
   CopyBSpre(kval,i+1);
   ResetBSpre(kval,I+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Recycle Qualifier. */

   /* An ‘R’ will appear when a TD Buy Setup that began before, on, or after the completion of a developing TD Buy Countdown, */
   /* but prior to a bullish TD Price Flip, extends to eighteen bars – that is, eighteen closes, with each one less than than */
   /* the close four price bars earlier. */

   if (CurBScnt==18 AND CurBScnt[i-1]!=18)
   {
   BCDplot=82; // Recycle Qualifier use the letter “R”.
   }

   /* Requirements for Validation of a TD Sequential 9-13-9 Buy Count. */

   /* 1. The TD Buy Setup must not begin before or on the same price bar as the completed TD Buy Countdown. */
   /* 2. The ensuing bullish TD Buy Setup must be preceded by a TD price flip, and */
   /* 3. No complted TD Sell Setup should occur prior to the appearence of the TD Buy Setup. */

   if (CurBCDfin>0 AND TDSeqbuydigits==9)
   {
   if (CurBCDfin<(i-8))
   {
   BCDplot=9139;

   /* Risk Management for the TD Sequential 9-13-9 */

   /* Subtract the true range of the price bar with the lowest true low in the TD Buy Countdown */
   /* and ensuing TD Buy Setup from the true low of that bar. */

   if (BCDrisk[CurBCDfin-1]<LLV9)
   {
   BCDrisk=BCDrisk[CurBCDfin];
   }
   else
   {
   BCDrisk=LLV9-(High[i-whenLLV9]-LLV9);
   }
   }
   CurBCDfin=False;
   }
   }

   /* Check to see if a TD Sell Countdown is being processed. */

   if (SCDind>0)
   {
   if (SCDind>1)
   {

   /* Record details of the ongoing (previous) Sell TD Sequential Setup. */

   PreSSmaxr=PreSSmaxr[i-1];
   PreSSminr=PreSSminr[i-1];
   PreSScnt=PreSScnt[i-1];
   PreSSmaxrc=PreSSmaxrc[i-1];
   PreSSminrc=preSSminrc[i-1];

   /* Check to see if the ongoing (previous) TD Sell Countdown is still in progress and record details. */

   PreSCDstart=PreSCDstart[i-1];
   PreSCD=PreSCD[i-1]+Sellconseccloses;
   PreSCDmaxr=PreSCDmaxr[i-1];
   PreSCDminr=PreSCDminr[i-1];
   if (PreSCDmaxr<High AND PreSCD>0)
   {
   PreSCDmaxr=High;
   PreSCDminr=Low;
   }
   PreSCD8=PreSCD8[i-1];
   if (PreSCD==8 AND PreSCD[i-1]!=8) PreSCD8=Close;

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Sell Countdown. */
   /* 1. The High of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the close of TD Sell Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the high two bars earlier. */

   if (Sellconseccloses==True)
   {
   if (PreSCD<13)
   {
   PreSCDtext=PreSCD;
   }
   else
   {
   if (PreSCD>12 AND High>=PreSCD8)
   {
   PreSCDtext=13;
   SCDplot=PreSCDtext;

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   SCDrisk=PreSCDmaxr+(PreSCDmaxr-PreSCDminr);

   kval=PreSCDstart;
   ResetSSpre(kval,i+1);
   SCDind=SCDind-1;
   PreSCDfin=i;
   }
   else
   {
   PreSCDtext=43;
   }
   }
   }
   }

   /* Record details of the current Sell TD Sequential Setup. */

   if (CurSCDmaxr<0)
   {
   CurSSmaxr=SSmaxr;
   CurSSminr=SSminr;
   CurSScnt=SScnt;
   CurSSmaxrc=SSmaxrc;
   CurSSminrc=SSminrc;

   /* Record details of the current TD Sell Countdown. */

   CurSCD=CurSCD+Sellconseccloses;
   if (Sellconseccloses==False)
   {
   CurSCDmaxr=0;
   }
   else
   {
   CurSCDmaxr=High;
   CurSCDminr=Low;
   }
   }
   else
   {

   /* Record details of the current Sell TD Sequential Setup. */

   if (SSetupind==True)
   {
   CurSSmaxr=SSmaxr;
   CurSSminr=SSminr;
   CurSScnt=SScnt;
   CurSSmaxrc=SSmaxrc;
   CurSSminrc=SSminrc;
   }
   else
   {
   CurSSmaxr=CurSSmaxr[i-1];
   CurSSminr=CurSSminr[i-1];
   CurSScnt=CurSScnt[i-1];
   CurSSmaxrc=CurSSmaxrc[i-1];
   CurSSminrc=CurSSminrc[i-1];
   }

   /* Record details of the current TD Sell Countdown. */

   CurSCDstart=CurSCDstart[i-1];
   CurSCD=CurSCD[i-1]+Sellconseccloses;
   CurSCDmaxr=CurSCDmaxr[i-1];
   CurSCDminr=CurSCDminr[i-1];
   if (CurSCDmaxr<High AND CurSCD>0)
   {
   CurSCDmaxr=High;
   CurSCDminr=Low;
   }
   CurSCD8=CurSCD8[i-1];
   if (CurSCD==8 AND CurSCD[i-1]!=8) CurSCD8=Close;
   }

   /* Perl’s Rules to Complete a TD Sell Countdown. */
   /* 1. The high of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the close of TD Sell Countdown bar 8. */
   /* 2. The close of TD Sell Countdown bar 13 must be greater than, or equal to, the high two bars earlier. */

   if (Sellconseccloses==True)
   {
   if (CurSCD<13)
   {
   CurSCDtext=CurSCD;
   }
   else
   {
   if (CurSCD>12 AND High>=CurSCD8)
   {
   CurSCDtext=13;
   SCDplot=CurSCDtext;

   /* Perl’s Risk Management for a TD Buy Countdown. */

   SCDrisk=CurSCDmaxr+(CurSCDmaxr-CurSCDminr);
   SCDrisk[i-1]=CurSCDmaxr;

   kval=CurSCDstart;
   ResetSScur(kval,i+1);
   SCDind=SCDind-1;
   CurSCDfin=i;
   }
   else
   {
   CurSCDtext=43; // Deferred Countdown use “+” sign.
   }
   }
   }

   /* Filters That Cancel a Developing TD Sell Countdown. */
   /* 1. If the price action declines and generates a TD Buy Setup, or */
   /* 2. If the market trades lower and posts a true high below the true low of the prior TD Sell Setup – that is, TDST support. */

   /* The first condition is dealt with earlier in the program. */

   if (High<LLV9[CurSCDstart] AND CurSCDstart>0)
   {
   SCDind=SCDind-1;
   kval=CurSCDstart;
   ResetSScur(kval,i+1);

   /* If we have an ongoing (previous) TD Sell Countdown then, make it current. */

   if (SCDind>0)
   {
   kval=PreSCDstart;
   CopySSpre(kval,i+1);
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Sell Countdown Cancellation and Recycle Qualifiers. */

   if (SCDind>1 AND SSetupind==False AND SSetupind[i-1]==True)
   {

   /* TD Sell Countdown Cancellation Qualifier 1. */

   /* If the size of the true range of the most recently completed TD Sell Setup is equal to, or greater than, */
   /* the size of the previous TD Sell Setup, but less than 1.618 times it’s size then, */
   /* a TD Setup Recycle will occcur; that is, whichever TD Sell Setup has the larger true range will become */
   /* the active TD Sell Setup. */

   TRcur=CurSSmaxr-CurSSminr;
   TRpre=PreSSmaxr-PreSSminr;
   if (TRcur>=TRpre AND TRcur<1.618*TRpre)
   {
   if (TRcur>TRpre)
   {

   /* Reset the TD Sell Setup previous arrays. */

   SCDind=SCDind-1;
   kval=PreSCDstart;
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   else
   {
   SCDind=SCDind-1;
   kval=CurSCDstart;
   ResetSSCur(kval,i+1);

   kval=PreSCDstart;
   CopySSpre(kval,i+1);
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Sell Countdown Cancellation Qualifier 2 (a TD Sell Setup Within a TD Sell Setup). */

   /* If the market has completed a TD Sell Setup that has a closing range within the true range */
   /* of the prior TD Sell Setup, without recording a TD Buy Setup between the two, and if */
   /* the current TD Sell Setup has a price extreme within the true range of the prior TD Buy Setup, then */
   /* the prior TD Sell Setup is the active TD Setup, and the TD Sell Countdown relating to it remains intact. */

   if (SCDind>1 AND CurSSmaxrc<PreSSmaxr AND CurSSminrc>PreSSminr AND (CurSSmaxr<PreSSmaxr OR CurSSminr>PreSSminr))
   {
   SCDind=SCDind-1;
   kval=CurSCDstart;
   ResetSSCur(kval,i+1);

   kval=PreSCDstart;
   CopySSpre(kval,i+1);
   ResetSSpre(kval,i+1);
   }
   }

   /* TD Buy Countdown Recycle Qualifier. */

   /* An ‘R’ will appear when a TD Sell Setup that began before, on, or after the completion of a developing TD Sell Countdown, */
   /* but prior to a bearish TD Price Flip, extends to eighteen bars – that is, eighteen closes, with each one greater than than */
   /* the close four price bars earlier. */

   if (CurSScnt==18 AND CurSScnt[i-1]!=18)
   {
   SCDplot=82; // Recycle Qualifier use the letter “R”.
   }

   /* Requirements for Validation of a TD Sequential 9-13-9 Sell Count. */

   /* 1. The TD Sell Setup must not begin before or on the same price bar as the completed TD Sell Countdown. */
   /* 2. The ensuing bullish TD Sell Setup must be preceded by a TD price flip, and */
   /* 3. No completed TD Buy Setup should occur prior to the appearence of the TD Sell Setup. */

   if (CurSCDfin>0 AND TDSeqselldigits==9)
   {
   if (CurSCDfin<(i-8))
   {
   SCDplot=9139;

   /* Risk Management for the TD Sequential 9-13-9 */

   /* Add the true range of the price bar with the highest true high in the TD Sell Countdown */
   /* and ensuing TD Sell Setup to the true high of that bar. */

   if (SCDrisk[CurSCDfin-1]>HHV9)
   {
   SCDrisk=SCDrisk[CurSCDfin];
   }
   else
   {
   SCDrisk=HHV9+(HHV9-Low[i-WhenHHV9]);
   }
   }
   CurSCDfin=False;
   }
   }
   }

   /* Sort plot area */

   Lowestlow=LowestVisibleValue(Low);
   Highesthigh=HighestVisibleValue(High);

   Plotrange=Highesthigh-Lowestlow;
   Plotlow=IIf(Plotall==False,(Lowestlow-(Plotpercent/100*Plotrange)),0);
   Plothigh=IIf(Plotall==False,(Highesthigh+(Plotpercent/100*Plotrange)),999999);

   /* perform plot routines. */

   Plot(C, “”, -1, styleCandle);

   /* Plot red buy digits and pink Countdown digits. */

   PlotShapes( IIf( BCDplot==13, shapeUpArrow, IIf(BCDplot==9139, shapeHollowUpArrow, shapeNone)), colorDarkRed,0,IIf(BCDplot>0,Low,High));

   for (i=0; i<BarCount; i++)
   {
   dist1 = reddist*distance;
   if (TDSeqbuydigits>0) PlotText( ” ” + NumToStr(TDSeqbuydigits[ i ],1.0), i, H[ i ]+dist1, colorRed );

   if (BCDplot==82) PlotText(“R”,i,IIf(TDSeqbuydigits>0,H+2*dist1,H+dist1), colorDarkRed);

   if (BCDind>1)
   {
   if (PreBCDtext>0 AND PreBCDtext<13) PlotText(” ” + NumToStr(PreBCDtext[ i ],1.0),IIf(PreBCDtext>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqbuydigits>0,H+2*dist1,H+dist1), colorPink);
   if (PreBCDtext==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqbuydigits>0,H+2*dist1,H+dist1), colorPink);
   }
   if (BCDind==1)
   {
   if (CurBCDtext>0 AND CurBCDtext<13) PlotText(” ” + NumToStr(CurBCDtext[ i ],1.0),IIf(CurBCDtext>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqbuydigits>0,H+2*dist1,H+dist1), colorDarkRed);
   if (CurBCDtext==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqbuydigits>0,H+2*dist1,H+dist1), colorDarkRed);
   }

   }

   /* plot blue sell digits. */

   PlotShapes( IIf( SCDplot==13, shapeDownArrow, IIf(SCDplot==9139, shapeHollowDownArrow, shapeNone)), colorIndigo,0,IIf(SCDplot>0,High,Low));

   for (i=0; i<BarCount; i++)
   {
   dist1 = bluedist*distance;
   if (TDSeqselldigits>0) PlotText( ” ” + NumToStr(TDSeqselldigits[ i ],1.0), i, L[ i ]-dist1, colorBlue );

   if (SCDplot==82) PlotText(“R”,i,IIf(TDSeqselldigits>0,L-2*dist1,L-dist1), colorIndigo);

   if (SCDind>1)
   {
   if (PreSCDtext>0 AND PreSCDtext<13) PlotText(” ” + NumToStr(PreSCDtext[ i ],1.0),IIf(PreSCDtext>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqselldigits>0,L-2*dist1,L-dist1), colorTurquoise);
   if (PreSCDtext==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqselldigits>0,L-2*dist1,L-dist1), colorTurquoise);
   }
   if (SCDind==1)
   {
   if (CurSCDtext>0 AND CurSCDtext<13) PlotText(” ” + NumToStr(CurSCDtext[ i ],1.0),IIf(CurSCDtext>9,i-0.5,i),IIf(TDSeqselldigits>0,L-2*dist1,L-dist1), colorIndigo);
   if (CurSCDtext==43) PlotText(“+”,i+0.25,IIf(TDSeqselldigits>0,L-2*dist1,L-dist1), colorIndigo);
   }
   }

   PlotShapes( IIf( TDSeqBuy, shapeUpArrow, shapeNone ), colorYellow,0,IIf(TDSeqbuy,Low,High));
   PlotShapes( IIf( TDSeqsell, shapeDownArrow, shapeNone ), colorYellow,0,IIf(TDSeqsell,High,Low));
   //PlotShapes( IIf( supvio, IIf(supvio, shapeHollowDownTriangle, shapeUpTriangle), shapeNone ), colorYellow,0,IIf(supvio,High,Low));
   //PlotShapes( IIf( resvio, IIf(resvio, shapeHollowUpTriangle, shapeDownTriangle), shapeNone ), colorYellow,0,IIf(resvio,Low,High));

   Plot(IIf(res1<Plothigh,res1,Null),”res1″,colorOrange,styleLine);
   Plot(IIf(res2<Plothigh,res2,Null),”res2″,colorYellow,styleLine);
   Plot(IIf(res3<Plothigh,res3,Null),”res3″,colorBlue,styleLine);
   Plot(IIf(res4<Plothigh,res4,Null),”res4″,colorGreen,styleLine);
   Plot(IIf(res5<Plothigh,res5,Null),”res5″,colorRed,styleLine);
   Plot(IIf(res6<Plothigh,res6,Null),”res6″,colorWhite,styleLine);
   Plot(IIf(res7<Plothigh,res7,Null),”res7″,colorBrown,styleLine);
   Plot(IIf(res8<Plothigh,res8,Null),”res8″,colorIndigo,styleLine);
   Plot(IIf(res9<Plothigh,res9,Null),”res9″,colorDarkGreen,styleLine);
   Plot(IIf(sup1>PlotLow,sup1,Null),”sup1″,colorOrange,styleLine);
   Plot(IIf(sup2>PlotLow,sup2,Null),”sup2″,colorYellow,styleLine);
   Plot(IIf(sup3>PlotLow,sup3,Null),”sup3″,colorBlue,styleLine);
   Plot(IIf(sup4>PlotLow,sup4,Null),”sup4″,colorGreen,styleLine);
   Plot(IIf(sup5>PlotLow,sup5,Null),”sup5″,colorRed,styleLine);
   Plot(IIf(sup6>PlotLow,sup6,Null),”sup6″,colorWhite,styleLine);
   Plot(IIf(sup7>PlotLow,sup7,Null),”sup7″,colorBrown,styleLine);
   Plot(IIf(sup8>PlotLow,sup8,Null),”sup8″,colorIndigo,styleLine);
   Plot(IIf(sup9>PlotLow,sup9,Null),”sup9″,colorDarkGreen,styleLine);

   /* Automatic Analysis Explore Routines. */

   /* Setup Column Information. */

   NumColumns=8;
   Column0=IIf(TDSeqBuy==True,True,False);
   Column1=IIf(BCDplot==13,True,False);
   Column2=IIf(BCDplot==9139,True,False);
   Column3=IIf(BCDplot==82,True,False);
   Column4=IIf(TDSeqSell==True,True,False);
   Column5=IIf(SCDplot==13,True,False);
   Column6=IIf(SCDplot==9139,True,False);
   Column7=IIf(SCDplot==82,True,False);

   Column0Name = “TDSeq Buy “;
   Column1Name = “BCD 13 “;
   Column2Name = “BCD 9-13-9 “;
   Column3Name = “TDST Buy ‘R’ “;
   Column4Name = “TDSeq Sell “;
   Column5Name = “SCD 13 “;
   Column6Name = “SCD 9-13-9 “;
   Column7Name = “TDST Sell ‘R’ “;

   Filter= IIf(TDSeqBuy==True OR BCDplot==13 OR BCDplot==9139 OR BCDplot==82,True,False) OR IIf(TDSeqSell==True OR SCDplot==13 OR SCDplot==9139 OR SCDplot==82,True,False);

   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   Title = “{{DATE}} – “+Name()+” (“+ FullName()+ “) – “+” Open=”+O+”, High=”+H+”, Low=”+L+”, Close=”+C+StrFormat(” (%.2f %.1f%%) “,IIf(ROC(C,1)==0,0,C-Ref(C,-1)),SelectedValue( ROC( C, 1 )))+
   “\n”+EncodeColor(colorBlue) + WriteIf(TDSeqBuy==True, “\nPotential TDST Buy : Risk= ” + WriteVal(TDSeqbuyrisk,8.2) + ” Reward= ” + WriteVal(TDSeqbuyreward,8.2) + ” Reward Risk Ratio= ” + WriteVal(TDSeqbuyrrratio,8.2) + ” Stop @ ” + WriteVal(TDSeqbuystop,8.2),””) +
   “”+EncodeColor(colorRed) + WriteIf(TDSeqsell==True, “\nPotential TDST Short : Risk= ” + WriteVal(TDSeqsellrisk,8.2) + ” Reward= ” + WriteVal(TDSeqsellreward,8.2) + ” Reward Risk Ratio= ” + WriteVal(TDSeqsellrrratio,8.2) + ” Stop @ ” + WriteVal(TDSeqsellstop,8.2),””) +
   “\n”+EncodeColor(colorBlue) + WriteIf(BCDplot==13, “\nBuy CD 13 trade : Stop loss at ” + WriteVal(BCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(Close-BCDRisk,8.2),””) +
   “”+EncodeColor(colorBlue) + WriteIf(BCDplot==9139, “\nBuy CD 9-13-9 trade : Stop loss at ” + WriteVal(BCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(Close-BCDRisk,8.2),””) +
   “\n”+EncodeColor(colorRed) + WriteIf(SCDplot==13, “\nSell CD 13 trade : Stop loss at ” + WriteVal(SCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(SCDRisk-Close,8.2),””) +
   “”+EncodeColor(colorRed) + WriteIf(SCDplot==9139, “\nSell CD 9-13-9 trade : Stop loss at ” + WriteVal(SCDRisk,8.2) + ” Risk is ” + WriteVal(SCDRisk-Close,8.2),””) +
   “\n”+EncodeColor(colorGold)+” “+WriteVal(BarCount)+” =BarCount” + ” bar Number = ” + WriteVal(Cum(1)-1,8.0);

   _SECTION_END() ;

   2 users thanked author for this post.
  • #17885
   Avatarmarvin
   Participant

   ผมต้องทำยังไงบ้างครับ

   พี่มีไลน์ไหหมครับ

   เฟสผม kazamidori loso

   ขอไลนพี่หน่อยครับ เผื่อขอสอบถาม

  • #17913
   AvatarAkee
   Participant

   แนะนำ
   1. ใช้ Amibroker
   2. การใช้งานทางชมรมมีแนะนำเบื้องต้นใน YouTube
   3. http://www.wisestocktrader.com/ สูตรต่างๆเอาไว้เพื่อศึกษา

  • #22994
   Avatarrae
   Participant

   ผมรบกวนถามครับว่า จะ copy สูตรไปลงในโปรแกรมอย่างไรครับ

    

  • #23005
   Avatardreamscat
   Keymaster

   ดูตัวอย่างจาก vdo นี้ก็ได้ครับ

   1 user thanked author for this post.
   Avatar rae
  • #23375
   Avatarrae
   Participant

   ขอบคุณครับ นานๆ ผมจะเข้ามา log in

  • #23376
   Avatarrae
   Participant

   ขอบคุณครับ

  • #23395
   Avatarrae
   Participant

   ผมรบกวนสอบถามครับ ว่าจากในรูปนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ

    

   Attachments:
   You must be logged in to view attached files.
  • #23422
   Avatardreamscat
   Keymaster

   ลองเปลี่ยนเครื่องหมาย ? เป็น ” แทนดูนะครับ

   • This reply was modified 2 years, 10 months ago by Avatardreamscat.
  • #23454
   Avatartadisake
   Participant

   https://www.wisestocktrader.com/indicator_parts/3716.txt

   ตามlink นี้เลยครับ

  • #31761
   Avatarhovaresit
   Participant

   Hello have a good days I wish /
   Ake and dreamcast
   Its so good work TD squental for Amibroker thank you for sharing, I want you ask that , is there any chance to find this system TD Squental system for Metastock software or , is there any chance to convert this formula convert to Metastock .
   thanks in advanced your kind helps , information and reply ,regards.

   Harun Resit

  • #31848
   AvatarTINNAKORN
   Participant

   ขอบคุณมากครับ

Viewing 12 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.