รบกวนขอสูตรทั้งหมดสำหรับ Amibroker ครับ

Home Forums CDC Forums Supporting Members Area — รวบรวมสูตร Downloads และระบบการเทรด รบกวนขอสูตรทั้งหมดสำหรับ Amibroker ครับ

This topic contains 7 replies, has 2 voices, and was last updated by Avatar Profit Grower 1 year, 1 month ago.

 • Author
  Posts
 • #24358
  Avatar
  Profit Grower
  Participant

  อยากได้สูตรสำหรับ Amibroker ครับ ที่มี link สำหรับ download มีแต่ของ Metastock ครับ

  ขอบคุณครับ

 • #24359
  Avatar
  dreamscat
  Keymaster

  CDC Action Zone Basic.afl

  ///////////////////////////
  // CDC Action ZOne Basic //
  // 21st April 2017 //
  ///////////////////////////

  // Basic Parameter Setup //

  PlotStyle = ParamToggle(“Plot Style”,”Price Chart|MACD”,0);
  PlotLine = ParamList(“Plot MA Lines”,”Plot Lines|Plot Bullish and Bearish Trend|Plot Lines and Trend|Do not Plot”,0);
  Price = ParamField(“Price”,3);

  FastPrd = Param(“Fast MA Period”,12);
  SlowPrd = Param(“Slow MA Period”,26);

  // Un-comment these to enable optimization //
  // Do not forget to set your own lower and upper limits //
  // Do not forget to comment the FastPrd and SlowPrd lines above //
  /*
  SlowPrd = Optimize(“Slow MA Period”,26,12,125,2);
  FastPrd = round(Optimize(“Fast MA Period”,0.1,0.1,0.6,0.05)*SlowPrd);
  */

  // Main functions //
  Fast = EMA(Price,FastPrd);
  Slow = EMA(Price,SlowPrd);

  Bullish = Fast > Slow;
  Bearish = Fast < Slow;

  // Bar Colors //
  Green = Bullish AND Price > Fast;
  Yellow = Bullish AND Price < Fast AND Price > Slow;
  Brown = Bullish AND Price < Slow;

  Red = Bearish AND Price < Fast;
  Aqua = Bearish AND Price > Fast AND Price < Slow;
  Blue = Bearish AND Price > Slow;

  BarColor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,IIf(Brown,colorOrange,IIf(Red,colorRed,IIf(Aqua,colorAqua,IIf(Blue,colorBlue,colorDefault))))));

  // Buy & Sell //
  // Amibroker recognize these functions and use them in system tests and scans //
  Buy = Bullish AND Ref(Bearish,-1);
  Sell = Bearish AND Ref(Bullish,-1);

  // Explorer //
  // A more detailed report //

  Filter = 1; // Basically means we don’t filter anything

  // This part here is also mainly cosmetics //
  // The codes are mostly about how the exploration should be displayed //

  pctchange = ((C-Ref(C,-1))/C)*100;
  buyp = ValueWhen(Ref(Buy,-1),O,1);
  sellp = ValueWhen(Ref(Sell,-1),O,1);

  longpct = IIf(BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell),(C-buyp)/buyp,Null);
  longcolor = iif (SelectedValue(longpct) > 0,IIf(SelectedValue(longpct) < 1, SelectedValue(longpct), 1),IIf(SelectedValue(longpct) > -1, abs(SelectedValue(longpct)) , 1));

  shortpct = IIf(BarsSince(Sell) < BarsSince(Buy),(buyp-C)/buyp,Null);
  shortcolor = iif (SelectedValue(shortpct) > 0,IIf(SelectedValue(shortpct) < 1, SelectedValue(shortpct), 1),IIf(SelectedValue(shortpct) > -1, abs(SelectedValue(shortpct)) , 1));

  colorGV = ColorBlend(GetChartBkColor(),colorGreen,longcolor);
  colorRV = ColorBlend(GetChartBkColor(),colorRed,shortcolor);

  AddColumn(C,”Last Price”,1.4);
  AddColumn(pctchange,”% Change”,1.2,IIf(pctchange>0,colorGreen,colorRed));
  AddColumn(Buy,”Buy Order”,1.0,colorDefault,IIf(Buy==1,colorLime,colorDefault));
  AddColumn(Sell,”Sell Order”,1.0,colorDefault,IIf(Sell==1,colorRed,colorDefault));

  AddColumn(IIf(BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell),BarsSince(Buy),Null),”Buy Since (Bars)”,1.0);
  AddColumn(longpct*100,”Long %”,1.2,colorDefault,IIf(SelectedValue(longpct) > 0,ColorBlend(colorDefault,colorGreen,longcolor),ColorBlend(colorDefault,colorRed,longcolor)));

  AddColumn(IIf(BarsSince(Sell) < BarsSince(Buy),BarsSince(Sell),Null),”Sell Since (Bars)”,1.0);
  AddColumn(shortpct*100,”Short %”,1.2,colorDefault,IIf(SelectedValue(shortpct) > 0,ColorBlend(colorDefault,colorGreen,shortcolor),ColorBlend(colorDefault,colorRed,shortcolor)));

  // Plots //
  // This part does not have to be complicated at all //
  // What you see here is mostly for cosmetic purpose //

  if(PlotStyle == 0)
  {
  if(PlotLine == “Plot Lines”)
  {
  Plot(Fast,”Fast MA”,colorRed,styleLine);
  Plot(Slow,”Slow MA”,colorBlue,styleLine | styleThick);
  }
  if(PlotLine == “Plot Bullish and Bearish Trend”)
  {
  GraphZOrder = 1;
  PlotOHLC(Fast,Fast,Slow,Slow,”Action Zone Trend Cloud”,IIf(Bullish,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);
  }
  if(PlotLine == “Plot Lines and Trend”)
  {
  GraphZOrder = 1;
  PlotOHLC(Fast,Fast,Slow,Slow,”Action Zone Trend Cloud”,IIf(Bullish,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);
  Plot(Fast,”Fast MA”,colorRed,styleLine);
  Plot(Slow,”Slow MA”,colorBlue,styleLine | styleThick);
  }
  if(PlotLine == “Do not Plot”)
  {
  }
  Plot(Close,”Price”,BarColor,GetPriceStyle());
  }
  else
  {
  macdline = Fast – Slow;
  signalline = MA(macdline,9);
  Plot(signalline,”Signal Line”,colorBlack,styleLine | styleThick);
  Plot(macdline,”Action Zone Basic | MACD”,BarColor,styleArea);

  }

  // Modify Jan 2018
  Maxpos = 50;
  SetPositionSize(100/Maxpos,spsPercentOfEquity); // 1 % of Equity
  //

 • #24360
  Avatar
  dreamscat
  Keymaster

  CDC Actionzone 170101 for Amibroker.afl

  ///////////////////////////
  // CDC Actionzone 170101 //
  // Amibroker Edition //
  // Converted 17/01/2017 //
  ///////////////////////////

  _N( Title = StrFormat( “{{NAME}} – {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol ” + WriteVal( V, 1.0 ) + ” {{VALUES}}”, O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ) );

  src = ParamField(“Data Source”,3);

  sprd = Optimize(“Slow MA”,26,15,50,1);
  fprd = Optimize(“Fast Period”,0.3,0.1,0.6,0.05)*sprd;

  fast = EMA(src,fprd);
  slow = EMA(src,sprd);
  macdv = fast-slow;
  sig = MA(macdv,9);

  Bullish = macdv>0;
  Bearish = macdv<0;

  Green = Bullish AND src>fast;
  Yellow = Bullish AND src<fast AND src>slow;
  Brown = Bullish AND src<fast AND src<slow;

  Red = Bearish AND src<fast;
  Aqua = Bearish AND src>fast AND src<slow;
  Blue = Bearish AND src>fast AND src>slow;

  buysig = Bullish AND Ref(Bearish,-1);
  PreBuy = Blue AND Ref(Blue,-1) AND Ref(Blue,-2) AND Ref(Blue,-3) AND src<Ref(src,-2);
  BuyMore=BarsSince(Bullish)<26 AND Yellow AND src=LLV(src,9);

  sellsig = Bearish AND Ref(Bullish,-1);
  PreSell=Yellow AND BarsSince(buysig)>25 AND src<Ref(src,-2);
  SellMore=Yellow AND BarsSince(Yellow)>2 AND src<Ref(src,-2);

  //Plot(sig,”Signal Line”,colorBlue,styleLine);
  //SetGradientFill(colorLime,colorRed,0,GetChartBkColor());
  //Plot(macdv,”MACD”,colorGrey50,styleGradient);

  plotcolor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,iif(Brown,colorBrown,iif(Red,colorRed,iif(Aqua,colorAqua,iif(Blue,colorBlue,colorWhite))))));

  Plot(c,”Price”,plotcolor,styleCandle);
  Plot(fast,”Fast EMA”,colorRed,styleDashed);
  Plot(slow,”Slow EMA”,colorBlueGrey,styleDashed);
  PlotOHLC(fast,fast,slow,slow,”2ma zone”,IIf(fast>slow,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);

  // Exploration //

  pctchange = ((C-Ref(C,-1))/Ref(C,-1))*100;
  Filter = pctchange;
  AddColumn(C,”Close”);
  AddColumn(buysig,”Buy”);
  AddColumn(prebuy,”PreBuy”);
  AddColumn(BuyMore,”Buy More”);
  AddColumn(sellsig,”Sell”);
  AddColumn(PreSell,”PreSell”);
  AddColumn(SellMore,”Sell More”);
  AddColumn(pctchange,”Percent Change”);

  // Quick Scan //
  Buy = buysig;
  Sell = sellsig;

  // System Test //
  // DO NOT FORGET TO EDIT THIS PART TO FIT YOUR SYSTEM TEST SETTINGS!! //

  maxpos = 500;

  SetPositionSize(100/maxpos,spsPercentOfEquity);
  SetOption(“InitialEquity”, 1000000);
  SetOption(“AllowPositionShrinking”, True);
  SetOption(“MaxOpenPositions”,maxpos);

 • #24361
  Avatar
  dreamscat
  Keymaster

  PnT 1.1

  Pct=Param(“Pct”,1,0.1,2,0.1);
  Pk=Peak(C,Pct,1); Tr=Trough(C,Pct,1);
  Upper=Ref(ValueWhen(Pk!=Ref(Pk,-1),C,1),-1);
  Lower=Ref(ValueWhen(Tr!=Ref(Tr,-1),C,1),-1);
  Grn=BarsSince(Cross(C,Upper))<BarsSince(Cross(Lower,C));
  Red=BarsSince(Cross(C,Upper))>BarsSince(Cross(Lower,C));
  BarColor=Iif(Grn,colorGreen,colorRed);
  Plot(C,_DEFAULT_NAME(),BarColor,styleCandle);
  Plot(Upper,”Upper”,colorGreen,styleDashed);
  Plot(Lower,”Lower”,colorRed,styleDashed);

 • #24362
  Avatar
  dreamscat
  Keymaster

  ATR trailing stop.afl (สูตรเฉพาะ indicator ครับ)

  prd = 14;
  x = 2;
  plt0 = HHV(H-x*ATR(prd),prd);
  plt1 = IIf(C>plt0,plt0,Null);
  Plot(plt1,”ATR trailing stop”,colorRed,styleThick);
  //Plot(C,”Price”,colorGrey40,styleCandle);

 • #24363
  Avatar
  dreamscat
  Keymaster

  RSI Over Bought – Over Sold

  zz=2;
  rs=RSI(14);
  Bullrtr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,1);
  Bullrtr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,2);
  Bullctr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,1);
  Bullctr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,2);
  BullDVG=Bullrtr1>Bullrtr2 AND Bullctr2>Bullctr1; //AND Bullrtr1<30
  BullDVG=Ref(BullDVG AND Ref(BullDVG,-1)==0,-1);

  Setsortcolumns(-2);
  SetOption(“NoDefaultColumns”,1);
  filter = IIf(StrLen(Name())<=5,1,IIf(StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),3),1))+StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),4),1))==0,1,0))
  AND Strright(Name(),2)!=”-F” AND Strright(Name(),2)!=”-P” AND Strright(Name(),2)!=”_I” AND Strright(Name(),4)!=”_CON” AND Strleft(Name(),1)!=”!” AND Strleft(Name(),1)!=”$”
  AND Strright(Name(),2)!=”17″ AND Strright(Name(),2)!=”.1″
  AND C>0.5
  AND Now(3)-Datenum()<8900 AND Status(“lastbarinrange”)
  AND MA(C*V,2)>500000 ;

  AddTextColumn(Name(),”Ticker”,formatChar,colorDefault,colorDefault,80);
  AddColumn(DateTime(),”Date/time”,formatDateTime,colorDefault,colorDefault,70);

  AddColumn(IIf(IsEmpty(BarsSince(BullDVG)<=15),0,BarsSince(BullDVG)<=15),
  “Divergence”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);

  OB=IIf(rs>70,1,0);
  OS=IIf(rs<30,1,0);
  AddColumn(OB,”Overbought”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);
  AddColumn(OS,”Oversold”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);

  1 user thanked author for this post.
 • #24364
  Avatar
  dreamscat
  Keymaster

  CDC – 1 ATR Channel 20170502.afl

  // CDC 1 ATR Channel 20170502
  Prc=C;
  X=1;
  Smth=2;
  Upper=Ref(EMA(Prc+X*ATR(14),Smth),-1);
  Lower=Ref(EMA(Prc-X*ATR(14),Smth),-1);
  Buy=Cross(Prc,Upper);
  Sell=Cross(Lower,Prc);
  Bullish=BarsSince(Buy)<BarsSince(Sell);
  Bearish=BarsSince(Buy)>BarsSince(Sell);
  Green=Bullish AND Prc>Lower;
  Red=Bearish AND Prc<Upper;

  Plot(C,””,IIf(Green,colorGreen,IIf(Red,colorRed,colorWhite)),stylecandle);
  Plot(Upper,”Upper”,colorblue,styleLine|styleDashed);
  Plot(Lower,”Lower”,colorRed,styleLine|styleDashed);

 • #24366
  Avatar
  Profit Grower
  Participant

  ขอบคุณมากๆครับ

You must be logged in to reply to this topic.