รบกวนขอสูตรทั้งหมดสำหรับ Amibroker ครับ

Home Forums CDC Forums Supporting Members Area — รวบรวมสูตร Downloads และระบบการเทรด รบกวนขอสูตรทั้งหมดสำหรับ Amibroker ครับ

Viewing 7 reply threads
 • Author
  Posts
  • #24358
   Profit Grower
   Participant

   อยากได้สูตรสำหรับ Amibroker ครับ ที่มี link สำหรับ download มีแต่ของ Metastock ครับ

   ขอบคุณครับ

  • #24359
   dreamscat
   Keymaster

   CDC Action Zone Basic.afl

   ///////////////////////////
   // CDC Action ZOne Basic //
   // 21st April 2017 //
   ///////////////////////////

   // Basic Parameter Setup //

   PlotStyle = ParamToggle(“Plot Style”,”Price Chart|MACD”,0);
   PlotLine = ParamList(“Plot MA Lines”,”Plot Lines|Plot Bullish and Bearish Trend|Plot Lines and Trend|Do not Plot”,0);
   Price = ParamField(“Price”,3);

   FastPrd = Param(“Fast MA Period”,12);
   SlowPrd = Param(“Slow MA Period”,26);

   // Un-comment these to enable optimization //
   // Do not forget to set your own lower and upper limits //
   // Do not forget to comment the FastPrd and SlowPrd lines above //
   /*
   SlowPrd = Optimize(“Slow MA Period”,26,12,125,2);
   FastPrd = round(Optimize(“Fast MA Period”,0.1,0.1,0.6,0.05)*SlowPrd);
   */

   // Main functions //
   Fast = EMA(Price,FastPrd);
   Slow = EMA(Price,SlowPrd);

   Bullish = Fast > Slow;
   Bearish = Fast < Slow;

   // Bar Colors //
   Green = Bullish AND Price > Fast;
   Yellow = Bullish AND Price < Fast AND Price > Slow;
   Brown = Bullish AND Price < Slow;

   Red = Bearish AND Price < Fast;
   Aqua = Bearish AND Price > Fast AND Price < Slow;
   Blue = Bearish AND Price > Slow;

   BarColor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,IIf(Brown,colorOrange,IIf(Red,colorRed,IIf(Aqua,colorAqua,IIf(Blue,colorBlue,colorDefault))))));

   // Buy & Sell //
   // Amibroker recognize these functions and use them in system tests and scans //
   Buy = Bullish AND Ref(Bearish,-1);
   Sell = Bearish AND Ref(Bullish,-1);

   // Explorer //
   // A more detailed report //

   Filter = 1; // Basically means we don’t filter anything

   // This part here is also mainly cosmetics //
   // The codes are mostly about how the exploration should be displayed //

   pctchange = ((C-Ref(C,-1))/C)*100;
   buyp = ValueWhen(Ref(Buy,-1),O,1);
   sellp = ValueWhen(Ref(Sell,-1),O,1);

   longpct = IIf(BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell),(C-buyp)/buyp,Null);
   longcolor = iif (SelectedValue(longpct) > 0,IIf(SelectedValue(longpct) < 1, SelectedValue(longpct), 1),IIf(SelectedValue(longpct) > -1, abs(SelectedValue(longpct)) , 1));

   shortpct = IIf(BarsSince(Sell) < BarsSince(Buy),(buyp-C)/buyp,Null);
   shortcolor = iif (SelectedValue(shortpct) > 0,IIf(SelectedValue(shortpct) < 1, SelectedValue(shortpct), 1),IIf(SelectedValue(shortpct) > -1, abs(SelectedValue(shortpct)) , 1));

   colorGV = ColorBlend(GetChartBkColor(),colorGreen,longcolor);
   colorRV = ColorBlend(GetChartBkColor(),colorRed,shortcolor);

   AddColumn(C,”Last Price”,1.4);
   AddColumn(pctchange,”% Change”,1.2,IIf(pctchange>0,colorGreen,colorRed));
   AddColumn(Buy,”Buy Order”,1.0,colorDefault,IIf(Buy==1,colorLime,colorDefault));
   AddColumn(Sell,”Sell Order”,1.0,colorDefault,IIf(Sell==1,colorRed,colorDefault));

   AddColumn(IIf(BarsSince(Buy) < BarsSince(Sell),BarsSince(Buy),Null),”Buy Since (Bars)”,1.0);
   AddColumn(longpct*100,”Long %”,1.2,colorDefault,IIf(SelectedValue(longpct) > 0,ColorBlend(colorDefault,colorGreen,longcolor),ColorBlend(colorDefault,colorRed,longcolor)));

   AddColumn(IIf(BarsSince(Sell) < BarsSince(Buy),BarsSince(Sell),Null),”Sell Since (Bars)”,1.0);
   AddColumn(shortpct*100,”Short %”,1.2,colorDefault,IIf(SelectedValue(shortpct) > 0,ColorBlend(colorDefault,colorGreen,shortcolor),ColorBlend(colorDefault,colorRed,shortcolor)));

   // Plots //
   // This part does not have to be complicated at all //
   // What you see here is mostly for cosmetic purpose //

   if(PlotStyle == 0)
   {
   if(PlotLine == “Plot Lines”)
   {
   Plot(Fast,”Fast MA”,colorRed,styleLine);
   Plot(Slow,”Slow MA”,colorBlue,styleLine | styleThick);
   }
   if(PlotLine == “Plot Bullish and Bearish Trend”)
   {
   GraphZOrder = 1;
   PlotOHLC(Fast,Fast,Slow,Slow,”Action Zone Trend Cloud”,IIf(Bullish,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);
   }
   if(PlotLine == “Plot Lines and Trend”)
   {
   GraphZOrder = 1;
   PlotOHLC(Fast,Fast,Slow,Slow,”Action Zone Trend Cloud”,IIf(Bullish,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);
   Plot(Fast,”Fast MA”,colorRed,styleLine);
   Plot(Slow,”Slow MA”,colorBlue,styleLine | styleThick);
   }
   if(PlotLine == “Do not Plot”)
   {
   }
   Plot(Close,”Price”,BarColor,GetPriceStyle());
   }
   else
   {
   macdline = Fast – Slow;
   signalline = MA(macdline,9);
   Plot(signalline,”Signal Line”,colorBlack,styleLine | styleThick);
   Plot(macdline,”Action Zone Basic | MACD”,BarColor,styleArea);

   }

   // Modify Jan 2018
   Maxpos = 50;
   SetPositionSize(100/Maxpos,spsPercentOfEquity); // 1 % of Equity
   //

  • #24360
   dreamscat
   Keymaster

   CDC Actionzone 170101 for Amibroker.afl

   ///////////////////////////
   // CDC Actionzone 170101 //
   // Amibroker Edition //
   // Converted 17/01/2017 //
   ///////////////////////////

   _N( Title = StrFormat( “{{NAME}} – {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) Vol ” + WriteVal( V, 1.0 ) + ” {{VALUES}}”, O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ) );

   src = ParamField(“Data Source”,3);

   sprd = Optimize(“Slow MA”,26,15,50,1);
   fprd = Optimize(“Fast Period”,0.3,0.1,0.6,0.05)*sprd;

   fast = EMA(src,fprd);
   slow = EMA(src,sprd);
   macdv = fast-slow;
   sig = MA(macdv,9);

   Bullish = macdv>0;
   Bearish = macdv<0;

   Green = Bullish AND src>fast;
   Yellow = Bullish AND src<fast AND src>slow;
   Brown = Bullish AND src<fast AND src<slow;

   Red = Bearish AND src<fast;
   Aqua = Bearish AND src>fast AND src<slow;
   Blue = Bearish AND src>fast AND src>slow;

   buysig = Bullish AND Ref(Bearish,-1);
   PreBuy = Blue AND Ref(Blue,-1) AND Ref(Blue,-2) AND Ref(Blue,-3) AND src<Ref(src,-2);
   BuyMore=BarsSince(Bullish)<26 AND Yellow AND src=LLV(src,9);

   sellsig = Bearish AND Ref(Bullish,-1);
   PreSell=Yellow AND BarsSince(buysig)>25 AND src<Ref(src,-2);
   SellMore=Yellow AND BarsSince(Yellow)>2 AND src<Ref(src,-2);

   //Plot(sig,”Signal Line”,colorBlue,styleLine);
   //SetGradientFill(colorLime,colorRed,0,GetChartBkColor());
   //Plot(macdv,”MACD”,colorGrey50,styleGradient);

   plotcolor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,iif(Brown,colorBrown,iif(Red,colorRed,iif(Aqua,colorAqua,iif(Blue,colorBlue,colorWhite))))));

   Plot(c,”Price”,plotcolor,styleCandle);
   Plot(fast,”Fast EMA”,colorRed,styleDashed);
   Plot(slow,”Slow EMA”,colorBlueGrey,styleDashed);
   PlotOHLC(fast,fast,slow,slow,”2ma zone”,IIf(fast>slow,ColorBlend(colorGreen,GetChartBkColor()),ColorBlend(colorRed,GetChartBkColor())),styleCloud);

   // Exploration //

   pctchange = ((C-Ref(C,-1))/Ref(C,-1))*100;
   Filter = pctchange;
   AddColumn(C,”Close”);
   AddColumn(buysig,”Buy”);
   AddColumn(prebuy,”PreBuy”);
   AddColumn(BuyMore,”Buy More”);
   AddColumn(sellsig,”Sell”);
   AddColumn(PreSell,”PreSell”);
   AddColumn(SellMore,”Sell More”);
   AddColumn(pctchange,”Percent Change”);

   // Quick Scan //
   Buy = buysig;
   Sell = sellsig;

   // System Test //
   // DO NOT FORGET TO EDIT THIS PART TO FIT YOUR SYSTEM TEST SETTINGS!! //

   maxpos = 500;

   SetPositionSize(100/maxpos,spsPercentOfEquity);
   SetOption(“InitialEquity”, 1000000);
   SetOption(“AllowPositionShrinking”, True);
   SetOption(“MaxOpenPositions”,maxpos);

  • #24361
   dreamscat
   Keymaster

   PnT 1.1

   Pct=Param(“Pct”,1,0.1,2,0.1);
   Pk=Peak(C,Pct,1); Tr=Trough(C,Pct,1);
   Upper=Ref(ValueWhen(Pk!=Ref(Pk,-1),C,1),-1);
   Lower=Ref(ValueWhen(Tr!=Ref(Tr,-1),C,1),-1);
   Grn=BarsSince(Cross(C,Upper))<BarsSince(Cross(Lower,C));
   Red=BarsSince(Cross(C,Upper))>BarsSince(Cross(Lower,C));
   BarColor=Iif(Grn,colorGreen,colorRed);
   Plot(C,_DEFAULT_NAME(),BarColor,styleCandle);
   Plot(Upper,”Upper”,colorGreen,styleDashed);
   Plot(Lower,”Lower”,colorRed,styleDashed);

  • #24362
   dreamscat
   Keymaster

   ATR trailing stop.afl (สูตรเฉพาะ indicator ครับ)

   prd = 14;
   x = 2;
   plt0 = HHV(H-x*ATR(prd),prd);
   plt1 = IIf(C>plt0,plt0,Null);
   Plot(plt1,”ATR trailing stop”,colorRed,styleThick);
   //Plot(C,”Price”,colorGrey40,styleCandle);

  • #24363
   dreamscat
   Keymaster

   RSI Over Bought – Over Sold

   zz=2;
   rs=RSI(14);
   Bullrtr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,1);
   Bullrtr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,rs,2);
   Bullctr1=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,1);
   Bullctr2=ValueWhen(TroughBars(C,zz,1)==0,C,2);
   BullDVG=Bullrtr1>Bullrtr2 AND Bullctr2>Bullctr1; //AND Bullrtr1<30
   BullDVG=Ref(BullDVG AND Ref(BullDVG,-1)==0,-1);

   Setsortcolumns(-2);
   SetOption(“NoDefaultColumns”,1);
   filter = IIf(StrLen(Name())<=5,1,IIf(StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),3),1))+StrToNum(StrLeft(Strright(Name(),4),1))==0,1,0))
   AND Strright(Name(),2)!=”-F” AND Strright(Name(),2)!=”-P” AND Strright(Name(),2)!=”_I” AND Strright(Name(),4)!=”_CON” AND Strleft(Name(),1)!=”!” AND Strleft(Name(),1)!=”$”
   AND Strright(Name(),2)!=”17″ AND Strright(Name(),2)!=”.1″
   AND C>0.5
   AND Now(3)-Datenum()<8900 AND Status(“lastbarinrange”)
   AND MA(C*V,2)>500000 ;

   AddTextColumn(Name(),”Ticker”,formatChar,colorDefault,colorDefault,80);
   AddColumn(DateTime(),”Date/time”,formatDateTime,colorDefault,colorDefault,70);

   AddColumn(IIf(IsEmpty(BarsSince(BullDVG)<=15),0,BarsSince(BullDVG)<=15),
   “Divergence”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);

   OB=IIf(rs>70,1,0);
   OS=IIf(rs<30,1,0);
   AddColumn(OB,”Overbought”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);
   AddColumn(OS,”Oversold”,1.0,colorDefault,colorDefault,35);

  • #24364
   dreamscat
   Keymaster

   CDC – 1 ATR Channel 20170502.afl

   // CDC 1 ATR Channel 20170502
   Prc=C;
   X=1;
   Smth=2;
   Upper=Ref(EMA(Prc+X*ATR(14),Smth),-1);
   Lower=Ref(EMA(Prc-X*ATR(14),Smth),-1);
   Buy=Cross(Prc,Upper);
   Sell=Cross(Lower,Prc);
   Bullish=BarsSince(Buy)<BarsSince(Sell);
   Bearish=BarsSince(Buy)>BarsSince(Sell);
   Green=Bullish AND Prc>Lower;
   Red=Bearish AND Prc<Upper;

   Plot(C,””,IIf(Green,colorGreen,IIf(Red,colorRed,colorWhite)),stylecandle);
   Plot(Upper,”Upper”,colorblue,styleLine|styleDashed);
   Plot(Lower,”Lower”,colorRed,styleLine|styleDashed);

  • #24366
   Profit Grower
   Participant

   ขอบคุณมากๆครับ

Viewing 7 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.