สูตร Candle Volume for Aminbroker

Viewing 3 reply threads
 • Author
  Posts
  • #37782
   MondayDog
   Participant

   พอดีลองฝึกเขียนโค้ดตามที่อาจารย์ต้ำสอนครับ เลยลองหาสูตรในเน็ต มาผสมกับ CDC Action Zone ครับ

   ตามที่คุณลุงสอนในคลิปนี้ครับ

   ขอบพระคุณมากครับ

  • #37783
   MondayDog
   Participant
   /*SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates); GraphXSpace = 15;
   SetChartBkGradientFill( colorSkyblue ,colorRose);
   _N(Title = Date()+EncodeColor(colorBlack)+ "  Edited by K.Riyashree"+ "Website: www.aflcode.in"+ EncodeColor(colorBlue)+" Free Code"
   +"  Afl Name : EquiVolume or CandleVolume charts, On Amibroker " + EncodeColor(colorGreen) 
   + "  Open:"+ Open+" ,"+"High:"+High+" ,"+"Low:"+Low+" , "+"Close:"+Close );*/
    
   ChartType = ParamList ( "Chart Type", "CandleVolume,EquiVolume" );
   Plot( C, "", 39, styleBar | styleNoDraw );
   Maxy = Status( "axismaxy" );
   Miny = Status ( "axisminy" );
   pxchartheight = Status ( "pxchartheight" );
   pxchartbottom = Status( "pxchartbottom" );
   pxchartwidth = Status ( "pxchartwidth" );
   pxchartleft = Status( "pxchartleft" );
   fvb = Status ( "firstvisiblebar" );
   Lvb = Status ( "lastvisiblebar" );
   
   function yConvert( Value )
   {
     return pxchartbottom - floor( 0.5 + ( Value - Miny ) * pxchartheight / (
   Maxy - Miny ) );
   }
   
   MinVolume = LowestVisibleValue( Volume );
   MinVolume = Max ( Minvolume, 1 );
   //printf ( "Min Visibe Bar volume = %.f\n", Minvolume );
   
   sigma = 0 ;
   
   for ( i = BarCount - 1 ; i > fvb - 1 ; i -- )
   {
   
     ratio = Volume[i] / MinVolume;
     sigma += ratio;
   }
   
   //GfxSelectPen( colorBlack );
   
   Space = 1; // space between candles
   visiblebars = Lvb - fvb + 1;
   totalspace = Visiblebars * space;
   
   unitpx = ( pxchartwidth - totalSpace ) / sigma; // pixel
   LastbarRatio = Volume [BarCount -1] / MinVolume;
   delta = unitpx * Lastbarratio / 2;
   start = pxchartleft + ( BarCount - fvb - 1 ) * pxchartwidth / Visiblebars +
   delta;
   Chg = C - O;
   // Basic Parameter Setup //
   	Price = ParamField("Price",3);
   
     FastPrd = Param("Fast MA Period",12);
   	SlowPrd = Param("Slow MA Period",26);
   
   for ( i = BarCount - 1 ; i >= fvb && start > 0 ; i -- )
   {
   	// From CDC Action ZOne Basic //
   	//    21st April 2017   //
   	
   	// Main functions //
   	
   	Fast = EMA(Price,FastPrd);
   	Slow = EMA(Price,SlowPrd);
   
   	Bullish = Fast > Slow;
   	Bearish = Fast < Slow;
   
   	// Bar Colors //
   	Green = Bullish AND Price[i] > Fast;
   	Yellow = Bullish AND Price[i] < Fast AND Price[i] > Slow;
   	Brown = Bullish AND Price[i] < Slow;
   
   	Red = Bearish AND Price[i] < Fast;
   	Aqua = Bearish AND Price[i] > Fast AND Price[i] < Slow;
   	Blue = Bearish AND Price[i] > Slow;
   
   	BarColor = IIf(Green,colorGreen,IIf(Yellow,colorYellow,IIf(Brown,colorOrange,IIf(Red,colorRed,IIf(Aqua,colorAqua,IIf(Blue,colorBlue,colorDefault))))));
     //fillcolor = IIf ( Chg [i] > 0 , colorLime, colorRed );
     
     fillcolor = IIf ( Chg [i] > 0 , colorWhite, BarColor[i] );
     
     GfxSelectPen( BarColor[i] );
     GfxSelectSolidBrush( fillcolor );
     
     //////////////
     
     ratio = Volume[i] / MinVolume;
     width = unitpx * ratio ;
     width = Min ( width , pxchartwidth / 5 ); // limit max bar width in pixel to chartwidh/5
   
     if ( ChartType == "CandleVolume" )
     {
       x = start - width / 2;
     }
   
     y1 = yConvert ( High[i] );
     y2 = yConvert ( Low[i] );
   
     if ( ChartType == "CandleVolume" )
     {
       GfxMoveTo ( x, y1 );
       GfxLineTo( x, y2 );
     }
   
     x1 = start - width;
     x2 = start ;
   
     if ( ChartType == "CandleVolume" )
     {
       y1 = yConvert ( Open[i] );
       y2 = yConvert ( Close[i] );
     }
   
   	// Un-comment these to enable optimization //
   	// Do not forget to set your own lower and upper limits //
   	// Do not forget to comment the FastPrd and SlowPrd lines above //
   	/*
   	SlowPrd = Optimize("Slow MA Period",26,12,125,2);
   	FastPrd = round(Optimize("Fast MA Period",0.1,0.1,0.6,0.05)*SlowPrd);
   	*/
   
   	
     
     Hgt = y2 - y1;
     if ( Hgt == 0 )
       Hgt = 1;
   
     y2 = y1 + Hgt;
     GfxRectangle( x1, y1, x2, y2 );
   
     start = x1 - Space;
     // printf ( "\n%.f\t %.f px" , i, hgt );
   }
   
   Title = Charttype;
   RequestTimedRefresh( 1 );
   SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
  • #37784
   MondayDog
   Participant

   ผิดพลาดประการใด รบกวนชี้แนะด้วยครับ

   ขอบพระคุณครับ

  • #38227
   FastFourier
   Participant

   ลอง run แล้ว error นะครับ ขอคำแนะนำด้วยคับ

Viewing 3 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.