Posted on Leave a comment

CDC 20170708 บวชเณร วัดโมลีฯ

ชมรมของพวกเราสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ บวชพระภิกษุและสามเณรที่ไม่มีญาติโยมบวชให้ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดโมลีโลกยาราม ปีนี้ ๔๙ รูป เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เราร่วมกันสร้างพระเณรแท้ๆที่บวชเรียนด้วยศรัทธา เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้นำวิชาความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ยังบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละรูปต่อไป ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ

 

Continue reading CDC 20170708 บวชเณร วัดโมลีฯ