Posted on Leave a comment

CDC-D2124 ทำบุญฤดูหนาว (ผ้าห่มสำหรับเด็กยากจน)

อนุโมทนาบุญด้วยกันครับ ปีนี้ ชมรมฯ ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับเด็ก เพื่อให้สมาชิกร่วมกันเป็นสะพานบุญ นำไปบริจาคให้แก่เด็กยากจนในถิ่นธุรกันดาร เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา วันนี้พี่ช้างกับหนุ่มภาคย์ ได้มาช่วยกันขนผ้าห่มจำนวนแรกไปแล้ว 2 รถ ยังคงเหลืออีกมาก ใครมีกำลังจะช่วยเป็นสะพานบุญได้ก็เชิญติดต่อเข้ามานะครับ ส่วนผู้ที่ปรารถนาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับขมรมฯ ก็เชิญ 108 บาทตามเคยนะครับ

มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                    http://tiny.cc/rmcjuz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่: http://tiny.cc/qmcjuz

Posted on Leave a comment

[ปิด] ขอเชิญสมาชิกชมรม โฉลกดอทคอม ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เชิญร่วมงานประชุมใหญสามัญประจำปี ชมรมโฉลกดอทคอม วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. จนถึง 22.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้
08.00 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
09.00 ประธานแถลงผลงาน และเป้าหมายการดำเนินงานในปีต่อๆไป
10.00 ประธานแถลง เรื่องวันเกิดของลุงโฉลก และพิธีไหว้ครู
11.00 พิธีไหว้ครู
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 สัมมนา การจัด Portfolio โดยลุงโฉลก
16.00 สัมมนา ความรู้พื้นฐานเรื่อง Bitcoin
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 งานรื่นเริง
สมาชิกที่ประสงค์จะมาร่วมงาน ลงทะเบียนค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 1,080 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/pzlkgz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/hulkgz

Posted on 2 Comments

USERNAME/PASSWORD CHANGE for CDCDL / CDCDL มีการเปลี่ยน username/password

CDCDL มีการเปลี่ยน username/password สำหรับการ download ข้อมูลแล้ว โดย username/password ใหม่สามารถเข้าดูได้ที่ 
https://www.chaloke.com/forums/topic/cdc-downloader/
(เฉพาะสมาชิกสนับสนุนเท่านั้น)

Posted on Leave a comment

แจ้งการเปลี่ยนเลขที่บัญชีของการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก และเงินทำบุญ รวมทั้งการจัดสัมนาทั้งหลาย

เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน

ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนเลขที่บัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

1) เปลี่ยนเลขที่บัญชีของการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก ให้โอนเงินเข้าบริษัทโดยตรง โดยโอนเข้าที่ บัญชีออมทรัพย์ #3  ธนาคารไทยพาณิชย์ ของบริษัท โฉลกดอทคอม เลขที่ 0264458087

 

2) เงินทำบุญทุกรายการ ให้โอนเข้า มูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

 

3) การจัดสัมนาทั้งหลาย จะให้โอนเข้าบริษัทหรือมูลนิธิโดยตรง แล้วแต่กรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ