Reply To: CDC-D1813 เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร วัดโมลีโลกยาราม***ปิดแล้ว***

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1813 เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร วัดโมลีโลกยาราม***ปิดแล้ว*** Reply To: CDC-D1813 เชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร วัดโมลีโลกยาราม***ปิดแล้ว***

#23652
michigawa
Keymaster

หมายเหตุ

ตอนนี้ มีเจ้าภาพบวชเณรครบแล้วครับ

แต่ยังสามารถร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระได้นะครับและปัจจัยอื่นๆ

เณรรูปที่ 1 ลุงโฉลกและป้าหมอ
เณรรูปที่ 2 พี่ต้น
เณรรูปที่ 3 อจ.ต้ำ-อจ.โบว์ และขมิ้น
เณรรูปที่ 4 วุฒิชัย วงศ์นพรัตน์เลิศ
เณรรูปที่ 5 สมบูรณ์ ชีพพานิชไพศาล
เณรรูปที่ 6. ธานีนุกูล คณิตวิชากุลและครอบครัว
เณรรูปที่ 7 ดวงดาว กัณหะสิริและครอบครัว (ขอใบอนุโมทนาบุญด้วย)
เณรรูปที่ 8 วิน ภิญญาวัฒน์
เณรรูปที่ 9 กฤษณพงศ์ บุนนาค
เณรรูปที่ 10 ณัฐวัฒน์ ประเสริฐศรี ปรารถนา วงศกุล
เณรรูปที่ 11 ธันย์วรา ตันตระการสกุล วิชนี คำแดง
เณรรูปที่ 12 รณิศ ตั้งชีวเจริญ
เณรรูปที่ 13 ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
เณรรูปที่ 14 ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
เณรรูปที่ 15 ภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
เณรรูปที่ 16 นายฮวด นางทองคำแซ่ล้อ (แสงสว่าง)
เณรรูปที่ 17 ประพนธ์ – อำไพ ฤกษ์อุดมศักดิ์
เณรรูปที่ 18 เจริญ เก่าเจริญ
เณรรูปที่ 19 ชวลิต พัวศรีพันธุ์
เณรรูปที่ 20 สืบพงศ์ สังข์อารียกุล
เณรรูปที่ 21 พีรวิชญ์ ตันติวงศ์วัฒน์
เณรรูปที่ 22 ประภาภรณ์ โพลดพลัด
เณรรูปที่ 23 นายรักษนิธิ์ นางสุภาพร ดญ. ณฤดี แจ้งกระจ่าง
เณรรูปที่ 24 คุณจิตร
เณรรูปที่ 25 คุณพง
เณรรูปที่ 26 คุณโซ๊ย
เณรรูปที่ 27 คุณโอ๋
เณรรูปที่ 28 คุณองุ่น
เณรรูปที่ 29 คุณต๊อก
เณรรูปที่ 30 พี่ชายคุณต๊อก
เณรรูปที่31.พีระนุช เกียรติสมมารถ
เณรรูปที่32-36 พัชธร
เณรรูปที่ 37 คุณทวีศักดิ์ ขอทวีวัฒนา
เณรรูปที่ 38 น.อ. สรศักดิ์ จันทรเฉลียว
เณรรูปที่ 39 คุณพัณณ์ชิตา ฤกษ์อุดมศักดิ์
เณรรูปที่ 40 นายพสิฐโสภณ อเนกวิทยากิจ นางสาวณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง นางสาวสุวรรณี อเนกวิทยากิจ นางสาวกองกาญจน์ อเนกวิทยากิจ

  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.
  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.
  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.
  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.
  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.
  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.
  • This reply was modified 5 years, 11 months ago by michigawa.