Reply To: Window8 64bit ใช้งานไม่ได้ครับ

#30523
syupat
Participant

ตอนลง CDCDL ใหม่ ให้ลบ folder cygwin ที่ drive C: ออกก่อนด้วยครับ และเมื่อลง CDCDL ใหม่ ก็จะ automatic install cygwin เอง
version นี้ผมลงแล้วไม่มีปัญหาอะไรอะไรนะครับ