Reply To: ข้อมูล bitcoin

#36335
dreamscat
Keymaster

ข้อมูล bitcoin จะอยู่ในตลาด USFU ครับท่าน ในโปรแกรม CDCDL ขอให้ท่านเลือกติ๊กถูกในช่อง USFU จากนั้นคลิกที่ DOWNLOAD ครับ

เมื่อโปรแกรม CDCDL ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ขึ้น download completed) ขอให้ท่านเปิดโปรแกรม Metastock แล้วไปที่เมนู file >>> open >>> เลือกที่ local data และเลือกเปิดข้อมูลที่ C:\Metastock Data\USFU ครับ

ชื่อสัญลักษณ์คือ BITCOIN_BITSTAMPUSD ครับ