Reply To: CDC-D2012 กฐินวัดเขาวันชัยฯ 2563

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D2012 กฐินวัดเขาวันชัยฯ 2563 Reply To: CDC-D2012 กฐินวัดเขาวันชัยฯ 2563

#37074

ขออนุญาตเรียนถามคุณลุงครับ
ไม่ทราบว่ายังคงถวายผ้าพระกฐินได้อยู่ไหมครับ
หรือว่ามีจำนวนมากเกินไปแล้ว
ได้ยินคุณลุงว่ามี150ผืนแล้ว

ขอบคุณครับ