CDC-D1805 ร่วมอนุโมทนางานบุญ ๔ รายการ***ปิดแล้ว***

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1805 ร่วมอนุโมทนางานบุญ ๔ รายการ***ปิดแล้ว***

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Avatar michigawa 1 year, 2 months ago.

 • Author
  Posts
 • #22184
  Avatar
  michigawa
  Keymaster

   

   

   

   

  เชิญรุ่มอนุโมทนางานบุญ

   

  พระพุทธรูปปาง “ฉันสมอ”  เป็น พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาถือผลสมอ หงายพระหัตถ์วางที่พระชานุ (เข่า) เรื่อง “ฉันสมอ” นี้ มีบันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้เกด ท้าวสักเทวราชทรงนำผลสมออันเป็น “ทิพยโอสถ” จากเทวโลกมาน้อมถวาย นอกจากยังมีเรื่องทำนองนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกอีกด้วยว่า ครั้งพุทธกาล มีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แด่พระพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มยาผลสมอดองน้ำมูตรโค” และยังได้เล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระหรีตกิทายกเถระ ว่า ท่านได้นำผลสมอถวายแด่พระสยัมภูพุทธเจ้า ทำให้ทรงบรรเทาพยาธิทั้งปวง จึงได้ทรงทำอนุโมทนาว่าด้วยการถวายเภสัชอันเป็นเครื่องระงับพยาธินี้ ท่านเกิดเป็นเทวดา เป็นมนุษย์ หรือจะเกิดในชาติอื่น จงเป็นผู้ถึงความสุขในที่ทุกแห่ง และท่านอย่าถึงความป่วยไข้ ฉะนั้น เพราะการถวายสมอนี่เอง ความป่วยไข้จึงมิได้เกิดแก่ท่านเลย นี้เป็นผลแห่งเภสัชทาน

   

  เชิญร่วมอนุโมทนางานบุญ ๔ รายการ เพื่ออานิสงส์ความไม่ป่วยไข้

  ๑. ร่วมอนุโมทนาการจัดสร้างพระพุทธรูปปาง “ฉันสมอ” เพื่อประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลนครพนม ข้อนี้เป็น เภสัชทาน และ

  ๒. ร่วมอนุโมทนาการจัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปปาง “ฉันสมอ” ข้อนี้เป็น วิหารทาน และ

  ๓. ร่วมอนุโมทนาฉลองศรัทธากับ น่านและพาก สองหนุ่มนักบุญแห่งชมรมโฉลกฯ ผู้เป็นเจ้าภาพพ่นสีทองคำโดยกำหนดให้มีคุณภาพเท่ากับการพ่นสีรถยนต์ และ

  ๔. ร่วมอนุโมทนาการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลอง ขนาด ๙ นิ้ว องค์ละ ฿๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นพุทธานุสติ และสืบต่ออายุของพระศาสนา

  หมายเหตุ ลุงโฉลกออกแบบปั้นพิมพ์พระพุทธรูปปาง “ฉันสมอ” และออกแบบอาคารหอพระสำหรับประกิษฐานพระพุทธรูปที่ รพ นครพนม ด้วย

   

  ขอความกรุณาท่านทั้งหลายที่ต้องการร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ อย่าทำเกิน ๑๐๘ บาทนะครับ ตัวเลข ๑๐๘ บาท เป็นตัวเลขมงคล เป็นกำลังของจักรวาร และกำลังของพระรัตนตรัย พระพุทธคุณ ๕๖ พระธรรมคุณ ๓๘ และพระสังฆคุณ ๑๔ ยกเว้นผู้ที่ต้องการพระพุทธรูปปาง “ฉันสมอ” ไปบูชา ก็ให้ทำบุญเผื่อค่าจัดทำมาตามสมควร

   

  ขอเชิญไปร่วมงานบุญด้วยกัน หรือร่วมอนุโมทนาบุญโดยโอนเงินไปที่บัญชี “ทำบุญ” โดย นาย โฉลก สัมพันธารักษ์ SCB ลาดพร้าว 59 เลขที่ 010-433988-0

  แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:     https://goo.gl/ipkHYf

  ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :  https://goo.gl/kbFDHJ

  • This topic was modified 1 year, 2 months ago by Avatar michigawa.
  • This topic was modified 8 months, 2 weeks ago by Avatar aquarius.

The topic ‘CDC-D1805 ร่วมอนุโมทนางานบุญ ๔ รายการ***ปิดแล้ว***’ is closed to new replies.