CDC-D1944 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Home Forums CDC Forums ลานบุญ CDC-D1944 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #32180
   michigawa
   Keymaster

   เชิญร่วมงานประชุมใหญสามัญประจำปี ชมรมโฉลกดอทคอม วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. จนถึง 22.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้
   08.00 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
   09.00 ประธานแถลงผลงาน และเป้าหมายการดำเนินงานในปีต่อๆไป
   10.00 ประธานแถลง เรื่องวันเกิดของลุงโฉลก และพิธีไหว้ครู
   11.00 พิธีไหว้ครู
   12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 สัมมนา การจัด Portfolio โดยลุงโฉลก
   16.00 สัมมนา ความรู้พื้นฐานเรื่อง Bitcoin
   18.00 รับประทานอาหารเย็น
   19.00 งานรื่นเริง
   สมาชิกที่ประสงค์จะมาร่วมงาน ลงทะเบียนค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 1,080 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
   แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                  http://tiny.cc/pzlkgz
   ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ :  http://tiny.cc/hulkgz

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.