Posted on Leave a comment

[ปิด] ขอเชิญสมาชิกชมรม โฉลกดอทคอม ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เชิญร่วมงานประชุมใหญสามัญประจำปี ชมรมโฉลกดอทคอม วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. จนถึง 22.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้
08.00 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
09.00 ประธานแถลงผลงาน และเป้าหมายการดำเนินงานในปีต่อๆไป
10.00 ประธานแถลง เรื่องวันเกิดของลุงโฉลก และพิธีไหว้ครู
11.00 พิธีไหว้ครู
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 สัมมนา การจัด Portfolio โดยลุงโฉลก
16.00 สัมมนา ความรู้พื้นฐานเรื่อง Bitcoin
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 งานรื่นเริง
สมาชิกที่ประสงค์จะมาร่วมงาน ลงทะเบียนค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 1,080 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720
แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่:                     http://tiny.cc/pzlkgz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/hulkgz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *